วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบบริหารจัดการงานวิจัย วิทยาลัยเชียงราย • 18 กันยายน 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพย... คณะพยาบาลศาสตร์ • 10 กันยายน 2562 ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา... คณะพยาบาลศาสตร์ • 27 สิงหาคม 2562 ภาพกิจกรรรม งานฮับน้องม่วนใจ๋ สู่สายใยสายรหัส ภาพกิจกรรรม งานฮับน้องม่วนใจ๋ สู่สายใยสายรหัส คณะพยาบาลศาสตร์ • 6 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด ... คณะพยาบาลศาสตร์ • 1 สิงหาคม 2562 ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีไห... คณะพยาบาลศาสตร์ • 1 สิงหาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2562 ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ • 31 กรกฎาคม 2562 ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องพยาบาลปีที่ 1 ประกวด ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องพยาบาลปีที่ 1 ประกวด "NursingMoon&Star2019" คณะพยาบาลศาสตร์ • 31 กรกฎาคม 2562 ด่วน! รับสมัครตำแหน่งอาารย์ จำนวน 3 อัตรา ด่วน! รับสมัครตำแหน่งอาารย์ จำนวน 3 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย • 18 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู ประจำปกีารศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพคร... บัณฑิตวิทยาลัย • 12 กรกฎาคม 2562 รูปแบบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รูปแบบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย • 1 กรกฎาคม 2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 10 มิถุนายน 2562 โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยเชียงราย • 29 พ.ค. 2562 มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรการตลาดดิจิตอล ของวิทยาลัยเชียงราย มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรการตลาดดิจิตอ... คณะบริหารธุรกิจ • 22 กุทภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 18 กุทภาพันธ์ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย  ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ... คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 12 กุทภาพันธ์ 2562 พิธีีไหว้วันตรุษจีน พิธีีไหว้วันตรุษจีน คณะแพทย์ตะวันออก • 11 กุทภาพันธ์ 2562 นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ... บัณฑิตวิทยาลัย • 25 มกราคม 2562 กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรมมอบถุงผ้า กิจกรรมมอบถุงผ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 6 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CPR Challenge กิจกรรม CPR Challenge คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 28 กันยายน 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 2 มีนาคม 2561 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาช... บัณฑิตวิทยาลัย • 29 มกราคม 2561 "สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย • 17 มกราคม 2561 โครงการก้าวคนละก้าว โครงการก้าวคนละก้าว วิทยาลัยเชียงราย • 25 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chi... คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House คณะแพทย์ตะวันออก • 10 พฤศจิกายน 2560