คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สถานการณ์ด้านสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตในหลายด้านอย่างเห็นได้ชัด ภาวะความเจ็บป่วยและสถานะสุขภาพของประชากรไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่ามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รัฐจำเป็นต้องให้การดูแลและช่วยเหลือด้านสุขภาพของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น การจัดบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาพสังคม จึงต้องให้ความสำคัญของการให้บริการเชิงรุก มากกว่าการให้บริการเชิงรับ โดยเน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากกว่าการรักษาเมื่อเจ็บป่วย

+ ดูเพิ่มเติม


สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - 4 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.


• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
• มีการเรียนแบบ Buddy Learning “เพื่อนจบเราจบ”ช่วยให้นักศึกษาสำเร็จไปด้วยกันทั่งรุ่น
• มีการฝึกปฏิบัติจริงทุกเทอม ฝึกงานจริงที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
• จบมาได้รับวุฒิตรงสายงาน (ส.บ.) ซึ่งเอื้อต่อการสอบบรรจุเข้ารับราชได้