วิทยาลัยเชียงราย

ค่าเล่าเรียน

สนใจสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขาวิชา

ภาคปกติ
(จันทร์ - ศุกร์)

ภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์)

ตลอดหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี 80,000 - 640,000
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (P.N.) 1 ปี - เรียน ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ 65,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี 35,000 - 280,000

คณะแพทย์ตะวันออก

หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต (พจ.บ.) 5 ปี 67,500 - 810,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล  (2 ปี เทียบโอน, 4 ปี) 35,000 เรียน วันอาทิตย์ 25,000 ภาคปกติ 280,000 | ภาคพิเศษ 3 ปี 225,000
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้า  (2 ปี เทียบโอน, 4 ปี) 35,000 เรียน วันอาทิตย์ 25,000 ภาคปกติ 280,000 | ภาคพิเศษ 3 ปี 225,000
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 2 ปี - เรียน เสาร์ - อาทิตย์ 40,000 160,000

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (2 ปี เทียบโอน, 4 ปี) 26,000 เรียน วันอาทิตย์ ภาคปกติ 208,000 | ภาคพิเศษ 2 ปี 87,800
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการตลาด (2 ปีเทียบโอน, 4 ปี) 26,000 เรียน วันอาทิตย์ ภาคปกติ 208,000 | ภาคพิเศษ 2 ปี 87,800
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (2 ปีเทียบโอน, 4 ปี) 26,000 - 208,000

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (1 ปี 6 เดือน) - เรียน เสาร์ - อาทิตย์ 35,000
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (2 ปี) - เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ตลอดหลักสูตร 90,000
พิเศษสำหรับนักศึกษาที่จบ ป.บัณฑิต
ลดเหลือ 80,000 บาท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา (2 ปี) - เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ตลอดหลักสูตร 100,000