วิทยาลัยเชียงราย

ค่าเล่าเรียน

สนใจสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขาวิชา ภาคปกติ
(จันทร์ - ศุกร์)
ภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์)
ตลอดหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี 75,000 - 600,000
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (P.N.) 1 ปี - - 65,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี 35,000 - 280,000
คณะแพทย์ตะวันออก
หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต (พจ.บ.) 6 ปี 67,500 - 810,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล 35,000 25,000/200,000 280,000
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้า 35,000 25,000/200,000 280,000
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ 35,000 25,000/200,000 280,000
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 26,000 ตลอดหลักสูตร
87,800
208,000
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ 26,000 ตลอดหลักสูตร
87,800
208,000
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ 26,000 ตลอดหลักสูตร
87,800
208,000
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการตลาดดิจิตอล 26,000 ตลอดหลักสูตร
87,800
208,000
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - - 35,000
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา - - 90,000
พิเศษสำหรับนักศึกษาที่จบ ป.บัณฑิต
ลดเหลือ 80,000 บาท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา - - 100,000