คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีก ระดับหนึ่ง โดยขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเชียงราย

+ ดูเพิ่มเติม


บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการบัญชี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี

ภาคพิเศษ(เรียนวันอาทิตย์)
รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.(เทียบโอน)


เพราะเรื่องของ "การจัดการการเงิน" หรือ "ทำบัญชี" นั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี รวมถึงอาขีพที่เกี่ยวข้อกับสายงานบัญชีอีกด้วย

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการตลาดดิจิทัล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการตลาดดิจิทัล

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)


วิทยาลัยเชียงราย ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ ซีพีออยล์ "เปิดรับสมัคร บัณฑิตพรีเมี่ยม" เป็นการจัดการเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้แนวคิด Work based learning (WBL) หรือการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่างแนวทฤษฏี และปฏิบัติ แนวคิดดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กับการศึกษาแบบบูรณาการทำงาน Work Integrated Learning (WIL) อีกด้วย ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
• ทุนการศึกษา พร้อมที่พักตลอดหลักสูตร
• มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
• มีงานรองรับ 100 % หลังสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขการได้รับทุน
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
3. มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4. มีสัญชาติไทย
5. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงานงาน
6. ยินยอมเข้ารับการฝึกงานตามเงื่อนไขของหลักสูตร
7. ผู้ปกครองเป็นผู้ค้าประกันการรับทุน
8. ระหว่างเรียน เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 หากต่ำกว่านี้ต้องจ่ายค่าเทอมเองในเทอมถัดไป
9. หลังเรียนจบ มีงานทำ 100% โดยจะได้รับโอกาสให้เข้าทำงานกับกลุ่มธุรกิจ CP ALL