คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีก ระดับหนึ่ง โดยขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเชียงราย

+ ดูเพิ่มเติม


บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต - 4 ปี

สาขาบัญชีบัณฑิต

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

บัญชีบัณฑิต เทียบโอนภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) - 2 ปี

สาขาบัญชีบัณฑิต

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
• นักศึกษาเทียบโอน 2 ปี ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

บัญชีบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์) - 2 ปี

สาขาบัญชีบัณฑิต

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ทุกโปรแกรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส. ที่เคยได้รับทุนกับบริษัท ซีพี ออลล์ มหาชน) - 2 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เคยได้รับทุนกับบริษัท ซีพี ออลล์ (มหาชน)


คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ที่เคยได้รับทุนจาก บริษัท CP ALL (ทุกโครงการต่อเนื่อง) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. ให้การรับรอง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรับรอง
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 30 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ทุกโปรแกรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) - 2 ปี

สาขาการตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์) - 2 ปี

สาขาการตลาด

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


เป็นหลักสูตรปฏิบัติการโดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างโอกาสที่บัณฑิตจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบการ