วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา

24 มี.ค. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. เปิดโลกวิศวกรรม 4.0 เปิดโลกวิศวกรรม 4.0 4 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ทุกสาขา 4 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. โครงการกิจกรรมเชิงวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร 13 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ทุกหลักสูตร 18 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ทุกหลักสูตร 18 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 น. เปิดภาคการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ทุกสาขา 25 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. เพิ่ม / เพิกถอน / เปลี่ยนกลุ่มวิชา วันแรก 25 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. เพิ่ม / เพิกถอน / เปลี่ยนกลุ่มวิชา วันสุดท้าย 25 มิ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. ขอลาพักการศึกษา / ลงทะเบียนล่าช้า วันสุดท้าย