คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 4 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 16-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
• น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
• รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

อาชีพที่รองรับ
• พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
• พยาบาลวชิาชีพประจา สถานประกอบการเช่น โรงเรียน บริษัท โรงงาน เป็นต้น
• ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• สามารถศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิตศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) พย.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147
ค่าเทอม 75,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 600,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 45,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9
01105 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม / Man Reasoning and Ethics 3 (3-0-6)
01107 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Economic Application in Health Sciences 3 (3-0-6)
02104 ไทยศึกษา / Thai Studies 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03107 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ / Listening and Speaking in English 3 (3-0-6)
03108 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ / Reading and Writing in English 3 (3-0-6)
03109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพด้านสุขภาพ / English for Health Profession 3 (3-0-6)
03101 ภาษาจีนพื้นฐาน / Basic Chinese Language 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
05106 วิทยาศาสตร์กายภาพ / Physical Science 3 (2-2-5)
05107 คณิตศาสตร์และสถิติ / Mathematics and Statistics 3 (2-2-5)

 

หมวดวิชาเฉพาะ

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 28
48101 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Biology for Health Science 2 (2-0-4)
48102 ชีวเคมี / Biochemistry 2 (1-2-3)
48103 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ / Psychology and Development Psychology 2 (2-0-4)
48104 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการถ่ายทอดความรู้ / Health Promotion Behavior and Knowledge Transferring 3 (3-0-6)
48105 กายวิภาคศาสตร์ / Anatomy 3 (2-2-5)
48106 สรีรวิทยา / Physiology 3 (2-2-5)
48107 โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด / Nutrition and Therapeutic Nutrition 2 (2-0-4)
48201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา / Microbiology and Parasitology 3 (2-2-5)
48202 พยาธิสรีรวิทยา / Pathophysiology 3 (3-0-6)
48203 เภสัชวิทยา / Pharmacology 3 (3-0-6)
48204 วิทยาการระบาด / Epidemiology 2 (2-0-4)
กลุ่มวิชาวิชาชีพ
รายวิชาภาคทฤษฎี 47
59201 สารสนเทศทางการพยาบาล / Nursing Informatics 2 (1-2-3)
59202 แนวคิด ทฤษฎี และวิชาชีพการพยาบาล / Concepts Theories and Professional Nursing 2 (2-0-4)
59203 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ / Laws and Professional Ethics / 2 (2-0-4)
59204 การประเมินภาวะสุขภาพ / Health Assessment 2 (1-2-3)
59205 การพยาบาลพื้นฐาน / Fundamental of Nursing 3 (2-2-5)
59206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 / Adult Nursing 1 3 (3-0-6)
59301 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 / Adult Nursing 2 3 (3-0-6)
59306 การพยาบาลผู้สูงอายุ / Gerontological Nursing 2 (2-0-4)
59207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 / Pediatric and Adolescent Nursing 1 2 (2-0-4)
59303 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 / Pediatric and Adolescent Nursing 2 3 (3-0-6)
59208 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 / Maternal –Newborn Nursing and Midwifery 1 2 (2-0-4)
59302 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 / Maternal –Newborn Nursing and Midwifery 2 2 (2-0-4)
59307 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์3 / Maternal –Newborn Nursing and Midwifery 3 3 (3-0-6)
59209 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 / Mental Health and Psychiatric Nursing 1 2 (2-0-4)
59304 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 / Mental Health and Psychiatric Nursing 2 2 (2-0-4)
59210 การพยาบาลชุมชน 1 / Community Nursing 1 2 (2-0-4)
59305 การพยาบาลชุมชน 2 / Community Nursing 2 2 (2-0-4)
59401 การรักษาโรคเบื้องต้น / Primary Medical Care 2 (2-0-4)
59402 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล / Leadership and Nursing Management 2 (2-0-4)
59308 วิจัยทางการพยาบาล / Nursing Research 2 (2-0-4)
59403 โครงการทางการพยาบาล / Nursing Project 1 (1-0-2)
59404 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล / Issues and Trends in Nursing Seminar 1 (1-0-2)
รายวิชาภาคปฏิบัติ 36
59291 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน / Fundamental of Nursing Practice 3 (0-9-0)
59391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 / Adult Nursing Practice 1 2 (0-6-0)
59394 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 / Adult Nursing Practice 2 2 (0-6-0)
59491 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 / Adult Nursing Practice 3 3 (0-9-0)
59494 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ / Gerontological Nursing Practice 2 (0-6-0)
59292 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 / Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1 2 (0-6-0)
59392 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 / Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2 3 (0-9-0)
59395 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 / Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practice 1 3 (0-9-0)
59492 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 2 / Maternal -Newborn Nursing and Midwifery Practice 2 3 (0-9-0)
59396 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / Mental Health and Psychiatric Nursing Practice 3 (0-9-0)
59393 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 / Community Nursing Practice 2 (0-6-0)
59493 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 / Community Nursing Practice 2 (0-6-0)
59495 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น / Primary Medical Care Practice 3 (0-9-0)
59496 การบริหารจัดการและปฏิบัติการพยาบาลเชิงวิชาชีพ / Management and Professional Nursing Practice 3 (0-9-0)
ให้เลือกลงทะเบียนเรียนได้เสรีตามรายวิชาที่นักศึกษาสนใจ และเป็นรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของวิทยาลัยเชียงรายให้ครบ 6 หน่วยกิต
03208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / English for Academic Purpose 2 (2-0-4)
04203 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ / Personality and Emotional Development 2 (2-0-4)
07101 ศิลปสุนทรียศาสตร์ / Art Appreciation 2 (2-0-4)
07103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / Exercise for Health 2 (2-0-4)
07104 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ / Critical Thinking Process Development 2 (2-0-4)
07105 การดูแลสุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น / Health Care and Local Wisdom 2 (2-0-4)
59210 สัมพันธภาพและการสื่อสารทางสุขภาพสำหรับพยาบาล / Relationship and Health Communication for Nurse 2 (2-0-4)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) - 1 ปี

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรมแกรม ทั้งสายวิทย์-และสายศิลป์)
• หรือเทียบเท่าตามหลกัสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
• น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

อาชีพที่รองรับ
เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ช่วยพยาบาล คุณจะมีคุณสมบัติในการรักษาผู้ป่วยและสร้างความมั่นคง ความมั่นใจในการยึดถือเป็นอาชีพได้ เพราะมีความจำเป็นอย่างมากในการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว นับว่าเป็นการช่วยชีวิต การให้การบริการชุมชน และการปฏิบัติงานส่วนตัว หรืออาจจะปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรม ในโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็ก หรือตามคลินิก โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

สำหรับหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล มีตั้งแต่หน้าที่การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน ในการเก็บตัวอย่างเลือด ตรวจสอบเช็คสุขภาพของผู้ป่วย ช่วยดูแลความเคลื่อนไหของผู้ป่วย การป้อนอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งกาย การเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ป่วย และความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยทั่วๆไป


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยเชียงราย เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเร็ว เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้

ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยร่วมกับพยาบาล และเนื่องจากผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้ช่วยพยาบาลจึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย และช่วยในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย อันเป็นกระบวนการสำคัญหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์มาแล้ว จึงนับว่าผู้ช่วยพยาบาลมีส่วนสำคัญในการจัดการที่ดีต่อผู้ป่วย

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ป.(ผู้ช่วยพยาบาล)
ค่าเทอม 32,500 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 6,500 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 32,500 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาคทฤษฎี 18
55101 กฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล 1 (1-0-2)
55102 การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 (1-0-2)
55103 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย 1 (1-0-2)
55104 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5)
55105 ระบบการทำงานในหน่วยบริการสุขภาพ 1 (1-0-2)
55106 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 1 (1-0-2)
55107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2 (2-0-4)
55108 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)
55109 การช่วยเหลือดูแลทารกและเด็ก 2 (2-0-4)
55110 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2 (2-0-4)
55111 การช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพจิต 1 (1-0-2)
กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติ 10
55191 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน 3 (0-12-0)
55192 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 (0-12-0)
55193 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลทารกและเด็ก 2 (0-8-0)
55194 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2 (0-8-0)

หมวดวิชาเฉพาะ

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี (ให้เลือก 1 รายวิชา) 2
55112 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (2-0-4)
55113 สารสนเทศสำหรับผู้ช่วยพยาบาล 2 (2-0-4)