บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู
วิชาชีพครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) - 1 ปี 6 เดือน

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจครู จากหน่วยงานต้นสังกัด
• มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
• มีสัญญาจ้างการเป็นครู
• มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน


หลักสูตรนี้เรียนจบภายใน 2 เทอม และเทอมสุดท้าย ครูจะได้ฝึกสอนในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่รับครูฝึกสอนและอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้ครูมีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ วิชาความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู จิตวิทยาสำหรับครู และการพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการสอนอีกด้วย เมื่อจบหลักสูตรนี้ ครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากคุรุสภา ที่วิทยาลัยนเชียงราย เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศไทย เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม การเข้าร่วมการบริการชุมชน และการร่วมงานประเพณีไทยต่างๆ

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 40,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
รายละเอียดอื่นๆ วัตถุประสงค์
• เพื่อเตรียมความรู้ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
• เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาโดยการเรียนหลักสูตรที่ปรับให้ทันสมัยกับการปฎิรูปการศึกษา
• เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกด้านการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเรียน 27
75101 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู 3 (2-2-5)
75102 หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
75103 ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
75104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
75105 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
75106 การวิจัยทางการศึกษาสำหรับครู 3 (2-2-5)
75107 จิตวิทยาการเรียนและการแนะแนว 3 (2-2-5)
75108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
75109 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 8
75190 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (0-0-90)
75191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (0-0-240)
75192 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (0-0-240)

 

แผนการศึกษา

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1 14 (8-8-110)
75190 การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (0-0-90)
75101 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู 3 (2-2-5)
75102 หลักสูตรและการออกแบบจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
75103 ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
75107 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3 (2-2-5)
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2 9 (4-4-250)
75191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (0-0-240)
75105 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
75104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1 12 (2-6-255)
75192 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (0-0-240)
75106 การวิจัยการศึกษาสำหรับครู 3 (2-2-5)
75108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
75109 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3 (2-2-5)

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) - 2 ปี

สาขาการบริหารการศึกษา

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 0 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 90,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ พิเศษ! สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.บัณฑิต ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร เหลือ 80,000 บาท

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา) - 2 ปี

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) วท.ม. (วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 0 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย