คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ปริญญาตรี

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต - 5 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
✅ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
✅ นักศึกษาแพทย์จีนของวิทยาลัยเชียงราย จะได้ไปฝึกงานจริงที่ประเทศจีน กับ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (天津中医药大学) ถึง 2 ปีเต็ม
✅ พิเศษ! หากนักศึกษาสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ได้ระดับ 4 ขึ้นไป จะสามารถข้ามไปเรียนชั้นปีที่ 2 พร้อมส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย
✅ เรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน หรือสามารถเปิดคลินิกเองได้เลย

อาชีพที่รองรับ
• แพทย์แผนจีน ในโรงพยาบาล/คลินิก ท้้งรัฐบาลและเอกชน
• อาจารย์เจ้าหน้าที่วิชาการ ในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
• ประกอบธุรกิจต่างๆ ทางด้านการแพทย์แผนจีน
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) พจ.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 181 หน่วยกิต
ค่าเทอม 67,500 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 810,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 81,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาจีน
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
องค์ประกอบของหลักสูตร
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน (ไม่นับหน่วยกิต) -
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15
2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48
4. หมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน 101
4.1 กลุ่มหลักพื้นฐานวิชาชีพ 31
4.2 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่ 1 10
4.3 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่ 2 40
4.4 การฝึกเวชปฏิบัติ 20
5. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 185