คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ ผลิต การบริการ และประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่

+ ดูเพิ่มเติม


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - 4 ปี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน เรียนวันจันทร์-ศุกร์) - 2 ปี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคปกติ (เทียบโอน เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ เทียบโอน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) - 3 ปี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคพิเศษ (เทียบโอน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของวิทยาลัยเชียงราย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ ผลิต การบริการ และประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - 4 ปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน เรียนวันจันทร์-ศุกร์) - 2 ปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคปกติ (เทียบโอน เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ เทียบโอน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) - 3 ปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคพิเศษ (เทียบโอน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าองค์ความรู้ทางด้านพลังงานองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบจำลององค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้าต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรม และนำสังคม

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต - 2 ปี

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง ดังนี้

1. มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
2. มีคุณวุฒิอื่นๆ ที่มิใช่ระบุในข้อ 1) แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
หรือมีคุณสมบัติอื่นที่พิจารณาแล้วเหมาะสมที่จะรับเข้าศึกษา โดยต้องผ่านการสอบคัดเลือก
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการวิชาการหลักสูตร
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของวิทยาลัยเชียงราย
4. มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตรและตามข้อบังคับของวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

อาชีพที่รองรับ
วิศวกร นักวิชาการ ผู้จัดการโรงงาน นักวิเคราะห์ และนักวิจัย