คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก

เมื่อศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพสำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขจะมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อประเมินความต้องการบุคลากรดังกล่าวแล้วเห็นว่าหากต้องส่งไปเรียนหรือไปรับการอบรมในต่างประเทศจะเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก

+ ดูเพิ่มเติม


การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต - 5 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
✅ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
✅ นักศึกษาแพทย์จีนของวิทยาลัยเชียงราย จะได้ไปฝึกงานจริงที่ประเทศจีน กับ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (天津中医药大学) ถึง 2 ปีเต็ม
✅ พิเศษ! หากนักศึกษาสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ได้ระดับ 4 ขึ้นไป จะสามารถข้ามไปเรียนชั้นปีที่ 2 พร้อมส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย
✅ เรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน หรือสามารถเปิดคลินิกเองได้เลย

อาชีพที่รองรับ
• แพทย์แผนจีน ในโรงพยาบาล/คลินิก ท้้งรัฐบาลและเอกชน
• อาจารย์เจ้าหน้าที่วิชาการ ในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
• ประกอบธุรกิจต่างๆ ทางด้านการแพทย์แผนจีน
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์