คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต - 4 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม 26,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 208,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาบัญชีต่อเนื่องเท่านั้น. (เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 104,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
02103 อาเซียนศึกษา / ASEAN Education 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
01101 การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม / Man and Society 3 (3-0-6)
02101 จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology 3 (3-0-6)
02102 มนุษย์กับอารยธรรม Man and Civilization 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
03101 ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 3 (3-0-6)
03102 ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
03103 ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai 3 (3-0-6)
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession 3 (3-0-6)
03201 ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 3 (3-0-6)
03202 ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 3 (3-0-6)
42201 ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 3 (3-0-6)
42202 ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
13105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology 3 (2-2-4)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
04101 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment 3 (3-0-6)
05101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics 3 (3-0-6)
05102 สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics 3 (3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
03203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 3 (3-0-6)
03204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 3 (3-0-6)
10105 จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws 3 (3-0-6)
10203 องค์การและการจัดการ / Organization and Management 3 (3-0-6)
10204 หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics 3 (3-0-6)
10301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management 3 (3-0-6)
10302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management 3 (3-0-6)
10303 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ / Business Quantitative Method 3 (3-0-6)
10403 การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship 3 (3-0-6)
11106 หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles 3 (3-0-6)
11201 การเงินธุรกิจ / Business Finance 3 (3-0-6)
11301 การภาษีอากรธุรกิจ / Business Taxation 3 (3-0-6)
11418 วิจัยทางการบัญชี / Accounting Research 3 (3-0-6)
12101 หลักการตลาด / Principles of Marketing 3 (3-0-6)
13201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Management Information System 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
11203 การบัญชีขั้นกลาง 1 / Intermediate Accounting 1 3 (3-0-6)
11204 การบัญชีขั้นกลาง 2 / Intermediate Accounting 2 3 (3-0-6)
11304 การบัญชีขั้นสูง 1 / Advanced Accounting 1 3 (3-0-6)
11305 การบัญชีขั้นสูง 2 / Advanced Accounting 2 3 (3-0-6)
11311 การบัญชีต้นทุน / Cost Accounting 3 (3-0-6)
11312 การบัญชีบริหาร / Managerial Accounting 3 (3-0-6)
11313 การบัญชีภาษีอากร / Tax Accounting 3 (3-0-6)
11315 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / Financial Report and Statement Analysis 3 (3-0-6)
11402 การสอบบัญชี / Auditing 3 (3-0-6)
11407 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / Internal Control and Internal Audit 3 (3-0-6)
11408 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information Systems 3 (3-0-6)
11409 สัมมนาการบัญชี / Seminar in Accounting 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตโดยบังคับให้มี วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
10404 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา / Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
10405 สหกิจศึกษา / Cooperative Education 6 (0-40-0)
11103 การบัญชีการเงิน / Financial Accounting 3 (3-0-6)
11205 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี / Accounting Software Package 3 (2-2-4)
11310 การบัญชีระหว่างประเทศ / International Accounting 3 (3-0-6)
11314 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี / Accounting for Planning and Control 3 (3-0-6)
11316 การวางแผนกำไรและควบคุม / Profit Planning and Control 3 (3-0-6)
11317 การงบประมาณยุคใหม่ / Modern Budgeting 3 (3-0-6)
11318 การบัญชีเฉพาะกิจการ / Specialized Accounting 3 (3-0-6)
11401 ทฤษฎีการบัญชี / Accounting Theory 3 (3-0-6)
11405 ปัญหาการสอบบัญชี / Problems in Auditing 3 (3-0-6)
11414 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ / Information System Audit and Control 3 (3-0-6)
11416 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information System Analysis and Design 3 (3-0-6)
11417 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม / Information System Security and Control 3 (3-0-6)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา


ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
ค่าเทอม 35,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
02103 อาเซียนศึกษา / ASEAN Education 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
01101 การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม / Man and Society 3 (3-0-6)
02101 จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology 3 (3-0-6)
02102 มนุษย์กับอารยธรรม / Man and Civilization 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
03101 ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 3 (3-0-6)
03102 ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
03103 ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai 3 (3-0-6)
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession 3 (3-0-6)
03201 ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 3 (3-0-6)
03202 ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 3 (3-0-6)
42201 ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 3 (3-0-6)
42202 ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
13105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology 3 (2-2-4)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
04101 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment 3 (3-0-6)
05101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics 3 (3-0-6)
05102 สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics 3 (3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
03203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 3 (3-0-6)
03204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 3 (3-0-6)
10105 จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws 3 (3-0-6)
10106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ / Business Mathematics 3 (3-0-6)
10203 องค์การและการจัดการ / Organization and Management 3 (3-0-6)
10204 หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics 3 (3-0-6)
10301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management 3 (3-0-6)
10302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management 3 (3-0-6)
10303 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ / Business Quantitative Method 3 (3-0-6)
10403 การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship 3 (3-0-6)
11106 หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles 3 (3-0-6)
11201 การเงินธุรกิจ / Business Finance 3 (3-0-6)
11301 การภาษีอากร / Taxation 3 (3-0-6)
12101 หลักการตลาด / Principles of Marketing 3 (3-0-6)
12202 พฤติกรรมผู้บริโภค / Consumer Behavior 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
12206 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า / Product and Brand Management 3 (3-0-6)
12207 การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ / Pricing and Budgeting Management 3 (3-0-6)
12208 การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ / Integrated Marketing Communication Management 3 (3-0-6)
16201 หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล / Essentials of Social Media and Digital Marketing 3 (3-0-6)
16202 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น / Introduction to Digital Business 3 (3-0-6)
16301 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Strategies 3 (3-0-6)
16302 ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่าย / Digital Distribution Channels 3 (3-0-6)
16303 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางดิจิทัล / Digital Planning and Analysis 3 (3-0-6)
16304 นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล / Creative Digital Innovation 3 (3-0-6)
16305 การตลาดบนการสื่อสารไร้สาย / Mobile Marketing 3 (3-0-6)
16401 วิจัยการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Research 3 (3-0-6)
16402 สัมมนาการตลาดดิจิทัล / Seminar in Digital Marketing 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยบังคับให้มีวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
10404 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา / Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
10405 สหกิจศึกษา / Cooperative Education 6 (0-40-0)
16310 การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Content and Design 3 (3-0-6)
16311 เครื่องมือและเทคนิคด้านการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Tools and Techniques 3 (3-0-6)
12220 การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา / Advertising and Media Management 3 (3-0-6)
16410 ประเด็นสำคัญทางด้านการตลาดดิจิทัล / Current Issues in Digital Marketing 3 (3-0-6)
12411 การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ / Entrepreneurial Marketing 3 (3-0-6)
16412 กลยุทธ์การขายดิจิทัล / Digital Saling Strategies 3 (3-0-6)
10204 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ / Production and Operations Management 3 (3-0-6)
14215 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / International Trade and Investment 3 (3-0-6)
13409 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ / Artificial Intelligence for Business 3 (3-0-6)
13307 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Commerce 3 (3-0-6)
16413 การค้นหาความรู้สำหรับฐานข้อมูลธุรกิจ / Knowledge Discovery in Business Database 3 (3-0-6)
16414 ธุรกิจอัจฉริยะ / Business Intelligence 3 (3-0-6)
16415 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ / E-Business 3 (3-0-6)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา


ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)

บัญชีบัณฑิต - 2 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)

บัญชีบัณฑิต - 2 ปี

ภาคพิเศษ(เรียนวันอาทิตย์)
รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาบัญชีต่อเนื่องเท่านั้น. (เทียบโอน)

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 104,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
ค่าเทอม 35,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 2 ปี

- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษารัะดับ ปวช.
- รับผู้สำเร็จการศีกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
ค่าเทอม 26,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 208,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต - 2 ปี

สาขาการตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) และภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษารัะดับ ปวช.
- รับผู้สำเร็จการศีกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
ค่าเทอม 26,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 208,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558