คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

สาขาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต - 4 ปี

สาขาบัญชีบัณฑิต

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม 26,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 208,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บัญชีบัณฑิต เทียบโอนภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต เทียบโอนภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) - 2 ปี

สาขาบัญชีบัณฑิต
• นักศึกษาเทียบโอน 2 ปี ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บัญชีบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์) - 2 ปี

สาขาบัญชีบัณฑิต
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
02103 อาเซียนศึกษา / ASEAN Education 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
01101 การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม / Man and Society 3 (3-0-6)
02101 จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology 3 (3-0-6)
02102 มนุษย์กับอารยธรรม Man and Civilization 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
03101 ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 3 (3-0-6)
03102 ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
03103 ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai 3 (3-0-6)
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession 3 (3-0-6)
03201 ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 3 (3-0-6)
03202 ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 3 (3-0-6)
42201 ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 3 (3-0-6)
42202 ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
13105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology 3 (2-2-4)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
04101 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment 3 (3-0-6)
05101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics 3 (3-0-6)
05102 สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics 3 (3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
03203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 3 (3-0-6)
03204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 3 (3-0-6)
10105 จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws 3 (3-0-6)
10203 องค์การและการจัดการ / Organization and Management 3 (3-0-6)
10204 หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics 3 (3-0-6)
10301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management 3 (3-0-6)
10302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management 3 (3-0-6)
10303 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ / Business Quantitative Method 3 (3-0-6)
10403 การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship 3 (3-0-6)
11106 หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles 3 (3-0-6)
11201 การเงินธุรกิจ / Business Finance 3 (3-0-6)
11301 การภาษีอากรธุรกิจ / Business Taxation 3 (3-0-6)
11418 วิจัยทางการบัญชี / Accounting Research 3 (3-0-6)
12101 หลักการตลาด / Principles of Marketing 3 (3-0-6)
13201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Management Information System 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
11203 การบัญชีขั้นกลาง 1 / Intermediate Accounting 1 3 (3-0-6)
11204 การบัญชีขั้นกลาง 2 / Intermediate Accounting 2 3 (3-0-6)
11304 การบัญชีขั้นสูง 1 / Advanced Accounting 1 3 (3-0-6)
11305 การบัญชีขั้นสูง 2 / Advanced Accounting 2 3 (3-0-6)
11311 การบัญชีต้นทุน / Cost Accounting 3 (3-0-6)
11312 การบัญชีบริหาร / Managerial Accounting 3 (3-0-6)
11313 การบัญชีภาษีอากร / Tax Accounting 3 (3-0-6)
11315 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / Financial Report and Statement Analysis 3 (3-0-6)
11402 การสอบบัญชี / Auditing 3 (3-0-6)
11407 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / Internal Control and Internal Audit 3 (3-0-6)
11408 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information Systems 3 (3-0-6)
11409 สัมมนาการบัญชี / Seminar in Accounting 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตโดยบังคับให้มี วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
10404 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา / Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
10405 สหกิจศึกษา / Cooperative Education 6 (0-40-0)
11103 การบัญชีการเงิน / Financial Accounting 3 (3-0-6)
11205 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี / Accounting Software Package 3 (2-2-4)
11310 การบัญชีระหว่างประเทศ / International Accounting 3 (3-0-6)
11314 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี / Accounting for Planning and Control 3 (3-0-6)
11316 การวางแผนกำไรและควบคุม / Profit Planning and Control 3 (3-0-6)
11317 การงบประมาณยุคใหม่ / Modern Budgeting 3 (3-0-6)
11318 การบัญชีเฉพาะกิจการ / Specialized Accounting 3 (3-0-6)
11401 ทฤษฎีการบัญชี / Accounting Theory 3 (3-0-6)
11405 ปัญหาการสอบบัญชี / Problems in Auditing 3 (3-0-6)
11414 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ / Information System Audit and Control 3 (3-0-6)
11416 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information System Analysis and Design 3 (3-0-6)
11417 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม / Information System Security and Control 3 (3-0-6)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ทุกโปรแกรม)

อาชีพที่รองรับ
วิทยาลัยเชียงรายร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
- รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- เรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วย
- ระหว่างฝึกงานมีรายได้และที่พัก
- เรียนจบรับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
- บรรจุงานทันทีในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเลือกทำงานในสายงานอื่นกับบริษัทในเครือ
- ทำงานครบ 2 ปีสามารถขอทุนศึกษาต่อแบบปริญญาโทเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นระดับผู้บริหาร


คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ที่เคยได้รับทุนจาก บริษัท CP ALL (ทุกโครงการต่อเนื่อง) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. ให้การรับรอง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรับรอง
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
- รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
- เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
- เติบโตก้าวหน้าเป็นระดับผู้บริหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส. ที่เคยได้รับทุนกับบริษัท ซีพี ออลล์ มหาชน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส. ที่เคยได้รับทุนกับบริษัท ซีพี ออลล์ มหาชน) - 2 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เคยได้รับทุนกับบริษัท ซีพี ออลล์ (มหาชน)

อาชีพที่รองรับ
วิทยาลัยเชียงรายร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
- รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- เรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วย
- ระหว่างฝึกงานมีรายได้และที่พัก
- เรียนจบรับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
- บรรจุงานทันทีในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเลือกทำงานในสายงานอื่นกับบริษัทในเครือ
- ทำงานครบ 2 ปีสามารถขอทุนศึกษาต่อแบบปริญญาโทเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นระดับผู้บริหาร


คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ที่เคยได้รับทุนจาก บริษัท CP ALL (ทุกโครงการต่อเนื่อง) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. ให้การรับรอง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรับรอง
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
- รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
- เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
- เติบโตก้าวหน้าเป็นระดับผู้บริหาร

สาขาการตลาด

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ทุกโปรแกรม)

อาชีพที่รองรับ
- นักการตลาด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ฝ่ายโฆษณา
- นักบริหารธุรกิจ


เป็นหลักสูตรปฏิบัติการโดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างโอกาสที่บัณฑิตจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบการ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 0 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) - 2 ปี

สาขาการตลาด
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อาชีพที่รองรับ
- นักการตลาด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ฝ่ายโฆษณา
- นักบริหารธุรกิจ


เป็นหลักสูตรปฏิบัติการโดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างโอกาสที่บัณฑิตจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบการ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 0 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์) - 2 ปี

สาขาการตลาด
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อาชีพที่รองรับ
- นักการตลาด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ฝ่ายโฆษณา
- นักบริหารธุรกิจ


เป็นหลักสูตรปฏิบัติการโดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างโอกาสที่บัณฑิตจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบการ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 0 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย