คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

สาขาการบัญชี

หลักสูตรปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการบัญชี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


เพราะเรื่องของ "การจัดการการเงิน" หรือ "ทำบัญชี" นั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี รวมถึงอาขีพที่เกี่ยวข้อกับสายงานบัญชีอีกด้วย

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม 26,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 208,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


เพราะเรื่องของ "การจัดการการเงิน" หรือ "ทำบัญชี" นั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี รวมถึงอาขีพที่เกี่ยวข้อกับสายงานบัญชีอีกด้วย

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม 25,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 26,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


เพราะเรื่องของ "การจัดการการเงิน" หรือ "ทำบัญชี" นั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี รวมถึงอาขีพที่เกี่ยวข้อกับสายงานบัญชีอีกด้วย

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม 25,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 104,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 25,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


เพราะเรื่องของ "การจัดการการเงิน" หรือ "ทำบัญชี" นั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี รวมถึงอาขีพที่เกี่ยวข้อกับสายงานบัญชีอีกด้วย

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม 25,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 25,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการบัญชี
รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.(เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)
• ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
• ที่ปรึกษาทางบัญชี
• นักวางแผนทางการเงิน
• นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
• พนักงานธนาคาร (Banking)
• นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
• เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
• ธุรกิจส่วนตัว
• อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ


เพราะเรื่องของ "การจัดการการเงิน" หรือ "ทำบัญชี" นั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี รวมถึงอาขีพที่เกี่ยวข้อกับสายงานบัญชีอีกด้วย

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 104,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
02103 อาเซียนศึกษา / ASEAN Education 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
01101 การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม / Man and Society 3 (3-0-6)
02101 จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology 3 (3-0-6)
02102 มนุษย์กับอารยธรรม Man and Civilization 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
03101 ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 3 (3-0-6)
03102 ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
03103 ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai 3 (3-0-6)
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession 3 (3-0-6)
03201 ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 3 (3-0-6)
03202 ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 3 (3-0-6)
42201 ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 3 (3-0-6)
42202 ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
13105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology 3 (2-2-4)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
04101 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment 3 (3-0-6)
05101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics 3 (3-0-6)
05102 สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics 3 (3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
03203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 3 (3-0-6)
03204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 3 (3-0-6)
10105 จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws 3 (3-0-6)
10203 องค์การและการจัดการ / Organization and Management 3 (3-0-6)
10204 หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics 3 (3-0-6)
10301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management 3 (3-0-6)
10302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management 3 (3-0-6)
10303 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ / Business Quantitative Method 3 (3-0-6)
10403 การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship 3 (3-0-6)
11106 หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles 3 (3-0-6)
11201 การเงินธุรกิจ / Business Finance 3 (3-0-6)
11301 การภาษีอากรธุรกิจ / Business Taxation 3 (3-0-6)
11418 วิจัยทางการบัญชี / Accounting Research 3 (3-0-6)
12101 หลักการตลาด / Principles of Marketing 3 (3-0-6)
13201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Management Information System 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
11203 การบัญชีขั้นกลาง 1 / Intermediate Accounting 1 3 (3-0-6)
11204 การบัญชีขั้นกลาง 2 / Intermediate Accounting 2 3 (3-0-6)
11304 การบัญชีขั้นสูง 1 / Advanced Accounting 1 3 (3-0-6)
11305 การบัญชีขั้นสูง 2 / Advanced Accounting 2 3 (3-0-6)
11311 การบัญชีต้นทุน / Cost Accounting 3 (3-0-6)
11312 การบัญชีบริหาร / Managerial Accounting 3 (3-0-6)
11313 การบัญชีภาษีอากร / Tax Accounting 3 (3-0-6)
11315 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / Financial Report and Statement Analysis 3 (3-0-6)
11402 การสอบบัญชี / Auditing 3 (3-0-6)
11407 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / Internal Control and Internal Audit 3 (3-0-6)
11408 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information Systems 3 (3-0-6)
11409 สัมมนาการบัญชี / Seminar in Accounting 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตโดยบังคับให้มี วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
10404 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา / Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
10405 สหกิจศึกษา / Cooperative Education 6 (0-40-0)
11103 การบัญชีการเงิน / Financial Accounting 3 (3-0-6)
11205 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี / Accounting Software Package 3 (2-2-4)
11310 การบัญชีระหว่างประเทศ / International Accounting 3 (3-0-6)
11314 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี / Accounting for Planning and Control 3 (3-0-6)
11316 การวางแผนกำไรและควบคุม / Profit Planning and Control 3 (3-0-6)
11317 การงบประมาณยุคใหม่ / Modern Budgeting 3 (3-0-6)
11318 การบัญชีเฉพาะกิจการ / Specialized Accounting 3 (3-0-6)
11401 ทฤษฎีการบัญชี / Accounting Theory 3 (3-0-6)
11405 ปัญหาการสอบบัญชี / Problems in Auditing 3 (3-0-6)
11414 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ / Information System Audit and Control 3 (3-0-6)
11416 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information System Analysis and Design 3 (3-0-6)
11417 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม / Information System Security and Control 3 (3-0-6)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) - 4 ปี

สาขาการจัดการทั่วไป

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
• นักบริหารในสถาบันการศึกษา
• นักบริหาร / พนักงาน ในหน่วยงานของรัฐ
• พนักงานในธนาคารพาณิชย์ / บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
• ผู้บริหาร / พนักงานในสถานประกอบการเอกชน
• พนักงานในหน่วยงานระหว่างประเทศ
• พนักงานในองค์การการค้าระหว่างประเทศ
• ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว


เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีจิตอาสาในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จะมีส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐในประเทศไทยอันจะส่งผลให้องค์กรเหล่านั้น มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ. (การจัดการ)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 174 หน่วยกิต
ค่าเทอม 26,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 208,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 25,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
02103 อาเซียนศึกษา / ASEAN Education 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
01101 การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม / Man and Society 3 (3-0-6)
02101 จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology 3 (3-0-6)
02102 มนุษย์กับอารยธรรม / Man and Civilization 3 (3-0-6)
02108 ปรัชญา / Philosophy 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
03101 ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 3 (3-0-6)
03102 ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
03103 ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai 3 (3-0-6)
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession 3 (3-0-6)
03201 ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 3 (3-0-6)
03202 ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 3 (3-0-6)
42201 ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 3 (3-0-6)
42202 ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
13105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology 3 (2-2-4)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
04101 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment 3 (3-0-6)
05101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics 3 (3-0-6)
05102 สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics 3 (3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
03203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 3 (3-0-6)
03204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 3 (3-0-6)
10105 จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws 3 (3-0-6)
10203 องค์การและการจัดการ / Organization and Management 3 (3-0-6)
10204 หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics 3 (3-0-6)
10301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management 3 (3-0-6)
10302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management 3 (3-0-6)
10303 วิธีวิจัยธุรกิจ / Business Research Methods 3 (3-0-6)
10401 การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship 3 (3-0-6)
11106 หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles 3 (3-0-6)
11201 การเงินธุรกิจ / Business Finance 3 (3-0-6)
11202 การบัญชีเพื่อการจัดการ / Managerial Accounting 3 (3-0-6)
12101 หลักการตลาด / Principles of Marketing 3 (3-0-6)
13201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Management Information System 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
14201 จิตวิทยาการจัดการ / Management Psychology 3 (3-0-6)
14305 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management 3 (3-0-6)
14407 สัมมนาการจัดการ / Seminar in Management 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยบังคับให้มี วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3. วิชาเอกเลือกประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจสุขภาพ และการจัดการการตลาด

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
10404 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
10405 สหกิจศึกษา / Cooperative Education 6 (0-40-0)
10204 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ / Production and Operations Management 3 (3-0-6)
11301 การภาษีอากร / Taxation 3 (3-0-6)
14202 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / Labour Relation Management 3 (3-0-6)
14303 การจัดการความเสี่ยง Risk Management 3 (3-0-6)
14304 การจัดการคุณภาพ Quality Management 3 (3-0-6)
14204 การจัดการส่านักงาน / Office Management 3 (3-0-6)
14205 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Management 3 (3-0-6)
14206 การบริหารความขัดแย้งและเทคนิคการเจรจาต่อรอง / Conflict Management and Negotiation Technique 3 (3-0-6)
14406 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ / Analysis of feasibility of the project. 3 (3-0-6)
14212 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว / English for Tourism 3 (3-0-6)
14213 จริยธรรมและจิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ / Ethics and Psychology for Service Industry 3 (3-0-6)
14214 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / Introduction to Tourism 3 (3-0-6)
14215 การค้าระหว่างประเทศ / International Trade 3 (3-0-6)
14216 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / International Trade and Law 3 (3-0-6)
14217 การจัดการการส่งออกและนำาเข้า / Management Export and import 3 (3-0-6)
14308 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / Small Business Management 3 (3-0-6)
14309 การสื่อสารในองค์การ / Communication Organizations. 3 (3-0-6)
14310 การบริหารค่าตอบแทน / Compensation Administration 3 (3-0-6)
14314 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว / Tourism Business Management 3 (3-0-6)
14315 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ / Hospitality Management 3 (3-0-6)
14316 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ / International Logistics 3 (3-0-6)
14317 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ / International Human Resource Management 3 (3-0-6)
14318 การจัดการพาณยิ ช์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจระหว่างประเทศ / Management of Electronic Commerce in International Business 3 (3-0-6)
14406 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ / Analysis of feasibility of the project. 3 (3-0-6)
14410 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / Personnel Development and Training 3 (3-0-6)
14411 การเขียนแผนธุรกิจส่าหรับผู้ประกอบการ Business Plan for Entrepreneur 3 (3-0-6)
14415 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับธุรกิจท่องเที่ยว / Management of Electronic Commerce for Tourism 3 (3-0-6)
14416 การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Negotiation 3 (3-0-6)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการตลาดดิจิทัล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
• มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่น
• เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
• เติบโต ก้าวหน้าเป็นผู้บริหาร


วิทยาลัยเชียงราย ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ ซีพีออยล์ "เปิดรับสมัคร บัณฑิตพรีเมี่ยม" เป็นการจัดการเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้แนวคิด Work based learning (WBL) หรือการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่างแนวทฤษฏี และปฏิบัติ แนวคิดดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กับการศึกษาแบบบูรณาการทำงาน Work Integrated Learning (WIL) อีกด้วย ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
• ทุนการศึกษา พร้อมที่พักตลอดหลักสูตร
• มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
• มีงานรองรับ 100 % หลังสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขการได้รับทุน
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
3. มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4. มีสัญชาติไทย
5. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงานงาน
6. ยินยอมเข้ารับการฝึกงานตามเงื่อนไขของหลักสูตร
7. ผู้ปกครองเป็นผู้ค้าประกันการรับทุน
8. ระหว่างเรียน เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 หากต่ำกว่านี้ต้องจ่ายค่าเทอมเองในเทอมถัดไป
9. หลังเรียนจบ มีงานทำ 100% โดยจะได้รับโอกาสให้เข้าทำงานกับกลุ่มธุรกิจ CP ALL

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 2 ปี

สาขาการตลาดดิจิทัล
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่น
• เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
• เติบโต ก้าวหน้าเป็นผู้บริหาร


วิทยาลัยเชียงราย ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ ซีพีออยล์ "เปิดรับสมัคร บัณฑิตพรีเมี่ยม" เป็นการจัดการเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้แนวคิด Work based learning (WBL) หรือการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่างแนวทฤษฏี และปฏิบัติ แนวคิดดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กับการศึกษาแบบบูรณาการทำงาน Work Integrated Learning (WIL) อีกด้วย ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
• ทุนการศึกษา พร้อมที่พักตลอดหลักสูตร
• มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
• มีงานรองรับ 100 % หลังสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขการได้รับทุน
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
3. มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4. มีสัญชาติไทย
5. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงานงาน
6. ยินยอมเข้ารับการฝึกงานตามเงื่อนไขของหลักสูตร
7. ผู้ปกครองเป็นผู้ค้าประกันการรับทุน
8. ระหว่างเรียน เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 หากต่ำกว่านี้ต้องจ่ายค่าเทอมเองในเทอมถัดไป
9. หลังเรียนจบ มีงานทำ 100% โดยจะได้รับโอกาสให้เข้าทำงานกับกลุ่มธุรกิจ CP ALL

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
02103 อาเซียนศึกษา / ASEAN Education 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
01101 การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม / Man and Society 3 (3-0-6)
02101 จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology 3 (3-0-6)
02102 มนุษย์กับอารยธรรม / Man and Civilization 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
03101 ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 3 (3-0-6)
03102 ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
03103 ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai 3 (3-0-6)
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession 3 (3-0-6)
03201 ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 3 (3-0-6)
03202 ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 3 (3-0-6)
42201 ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 3 (3-0-6)
42202 ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
13105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology 3 (2-2-4)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
04101 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment 3 (3-0-6)
05101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics 3 (3-0-6)
05102 สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics 3 (3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
03203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 3 (3-0-6)
03204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 3 (3-0-6)
10105 จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws 3 (3-0-6)
10106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ / Business Mathematics 3 (3-0-6)
10203 องค์การและการจัดการ / Organization and Management 3 (3-0-6)
10204 หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics 3 (3-0-6)
10301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management 3 (3-0-6)
10302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management 3 (3-0-6)
10303 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ / Business Quantitative Method 3 (3-0-6)
10403 การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship 3 (3-0-6)
11106 หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles 3 (3-0-6)
11201 การเงินธุรกิจ / Business Finance 3 (3-0-6)
11301 การภาษีอากร / Taxation 3 (3-0-6)
12101 หลักการตลาด / Principles of Marketing 3 (3-0-6)
12202 พฤติกรรมผู้บริโภค / Consumer Behavior 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
12206 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า / Product and Brand Management 3 (3-0-6)
12207 การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ / Pricing and Budgeting Management 3 (3-0-6)
12208 การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ / Integrated Marketing Communication Management 3 (3-0-6)
16201 หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล / Essentials of Social Media and Digital Marketing 3 (3-0-6)
16202 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น / Introduction to Digital Business 3 (3-0-6)
16301 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Strategies 3 (3-0-6)
16302 ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่าย / Digital Distribution Channels 3 (3-0-6)
16303 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางดิจิทัล / Digital Planning and Analysis 3 (3-0-6)
16304 นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล / Creative Digital Innovation 3 (3-0-6)
16305 การตลาดบนการสื่อสารไร้สาย / Mobile Marketing 3 (3-0-6)
16401 วิจัยการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Research 3 (3-0-6)
16402 สัมมนาการตลาดดิจิทัล / Seminar in Digital Marketing 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยบังคับให้มีวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
10404 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา / Pre-Cooperative Education 1 (1-0-2)
10405 สหกิจศึกษา / Cooperative Education 6 (0-40-0)
16310 การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Content and Design 3 (3-0-6)
16311 เครื่องมือและเทคนิคด้านการตลาดดิจิทัล / Digital Marketing Tools and Techniques 3 (3-0-6)
12220 การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา / Advertising and Media Management 3 (3-0-6)
16410 ประเด็นสำคัญทางด้านการตลาดดิจิทัล / Current Issues in Digital Marketing 3 (3-0-6)
12411 การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ / Entrepreneurial Marketing 3 (3-0-6)
16412 กลยุทธ์การขายดิจิทัล / Digital Saling Strategies 3 (3-0-6)
10204 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ / Production and Operations Management 3 (3-0-6)
14215 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / International Trade and Investment 3 (3-0-6)
13409 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ / Artificial Intelligence for Business 3 (3-0-6)
13307 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Commerce 3 (3-0-6)
16413 การค้นหาความรู้สำหรับฐานข้อมูลธุรกิจ / Knowledge Discovery in Business Database 3 (3-0-6)
16414 ธุรกิจอัจฉริยะ / Business Intelligence 3 (3-0-6)
16415 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ / E-Business 3 (3-0-6)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 ปี

สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
เรียนจบแล้วสามารถรับอาชีพเป็นผู้จัดการธุรกิจสุขภาพได้ อาทิเช่น ผู้จัดการฟิตเนส ผู้จัดการโยคะ/สปา เป็นต้น


เมื่อนักศึกษาเรียนจบปีที่ 1 จะได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (P.N.) ทันที สามารถนำไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ ให้โอกาสนักศึกษาได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยในปีที่ 2-4 โดยไม่กระทบการเรียน

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสุขภาพ)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
ค่าเทอม 26,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 208,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 25,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
02103 อาเซียนศึกษา / ASEAN Education 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
01101 การเมืองและการปกครองของไทย / Thai Politics and Government 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม / Man and Society 3 (3-0-6)
02101 จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology 3 (3-0-6)
02102 มนุษย์กับอารยธรรม / Man and Civilization 3 (3-0-6)
02108 ปรัชญา / Philosophy 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต
03101 ภาษาอังกฤษ 1 / English 1 3 (3-0-6)
03102 ภาษาอังกฤษ 2 / English 2 3 (3-0-6)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
03103 ภาษาไทยธุรกิจ / Business Thai 3 (3-0-6)
03106 การใช้ภาษาไทย / Thai Language for Usage 3 (3-0-6)
03108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ / English for Profession 3 (3-0-6)
03201 ภาษาอังกฤษ 3 / English 3 3 (3-0-6)
03202 ภาษาอังกฤษ 4 / English 4 3 (3-0-6)
42201 ภาษาจีนระดับต้น 1 / Basic Chinese 1 3 (3-0-6)
42202 ภาษาจีนระดับต้น 2 / Basic Chinese 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
13105 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / Computer and Business Information Technology 3 (2-2-4)
เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
04101 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / Science Man and Environment 3 (3-0-6)
05101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics 3 (3-0-6)
05102 สถิติเบื้องต้น / Introduction to Statistics 3 (3-0-6)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
03203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 / English for Business 1 3 (3-0-6)
03204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 / English for Business 2 3 (3-0-6)
10105 จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ / Business Ethics and Laws 3 (3-0-6)
10203 องค์การและการจัดการ / Organization and Management 3 (3-0-6)
10204 หลักเศรษฐศาสตร์ / Principle of Economics 3 (3-0-6)
10301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management 3 (3-0-6)
10302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / Strategic Management 3 (3-0-6)
10303 วิธีวิจัยธุรกิจ / Business Research Methods 3 (3-0-6)
10401 การประกอบธุรกิจ / Entrepreneurship 3 (3-0-6)
11106 หลักการบัญชีขั้นต้น / Introduction to Accounting Principles 3 (3-0-6)
11201 การเงินธุรกิจ / Business Finance 3 (3-0-6)
11202 การบัญชีเพื่อการจัดการ / Managerial Accounting 3 (3-0-6)
12101 หลักการตลาด / Principles of Marketing 3 (3-0-6)
13201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Management Information System 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
14201 จิตวิทยาการจัดการ / Management Psychology 3 (3-0-6)
14305 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management 3 (3-0-6)
14407 สัมมนาการจัดการ / Seminar in Management 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก 42 หน่วยกิต
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
2. ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยบังคับให้มี วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 วิชาก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3. วิชาเอกเลือกประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจสุขภาพ และการจัดการการตลาด

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
00101 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ / English and Medical Terminology 2 (2-0-4)
00102 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ / Development According to the Needs of Human Life 2 (2-0-4)
00103 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ / Communication and Teamwork in Health Services 2 (2-0-4)
55101 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน / Scope of the Law and Ethics in Practice 1 (1-0-2)
55102 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Health and Environmental Hygiene 1 (1-0-2)
55103 ระบบการจัดการและอาหารสำหรับผู้ป่วย / Management Systems and Food for Patients 1 (1-0-2)
55104 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน / Technical Assistance and Supervision of the Basic Health Services 3 (2-2-5)
55105 ระบบการทำงานในหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล / System Works in the Health Service and Maintenance of Medical Equipment and Nursing 2 (1-2-3)
55106 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น / Basic Anatomy and Physiology 2 (2-0-4)
55107 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / Help Care for Adults and Seniors 3 (3-0-6)
55108 การช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น / Help Care for Children and Teens 2 (2-0-4)
55109 การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / Help Care for Obstetrics and Gynecology 2 (2-0-4)
55110 การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช / Help Care for those with Mental Health and Psychiatry Problem 1 (1-0-2)
55191 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ / Operating Care of Service Users 3 (0-12-3)
55192 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / Operating Care of adults and seniors 3 (0-12-3)
55193 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น / Operating Care of Children and teens 2 (0-8-2)
55194 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ / Operating Care of Obstetric 2 (0-8-2)
15101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา / Introduction to Spa 3 (3-0-6)
15102 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ / Thai Massage for Health 3 (3-0-6)
15201 พื้นฐานสปาตะวันตก / Basic Western Spa Massage 3 (3-0-6)
15202 สปาตะวันตก อโรมาเทอราพี / Western Spa Aromatherapy 3 (3-0-6)
15301 การตลาดสำหรับธุรกิจสปา / Marketing for Spa Business 3 (3-0-6)
15302 การต้อนรับและประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจสปา / Reception for Spa Business 3 (3-0-6)
15303 การพัฒนาธุรกิจสปา / Spa Development 3 (3-0-6)
15304 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว / Tourism Behavior 3 (3-0-6)
15401 การดูแลสุขภาพความงาม / Aesthetic Health Treatments 3 (3-0-6)
15402 การดูแลใบหน้า / Facial Treatments 3 (3-0-6)
15403 การดูแลรักษาร่างกาย / Body Treatment 3 (3-0-6)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา