วิทยาลัยเชียงราย

สำหรับผู้ปกครอง

สำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองหลายท่านอาจมีความกังวลใจและเป็นห่วง เมื่อบุตรหลานของท่านก้าวเข้าสู่รั้ววิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและด้านความปลอดภัยของบุตรหลาน วิทยาลัยเชียงรายคือวิทยาลัยเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่เรียนจบไแล้ว รวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองของนักศึกษาปัจจุบันและศิษยืเก่า ในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตนักศึกษาอีกด้วย เราดำเนินการมานานกว่า 15 ปี เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย และมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นที่นิยมของตลาดแรงงาน เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิชาที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานจริงที่ต่างประเทศ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในแขนงต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนจบไปแล้ว สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง และอนาคตการทำงานที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ วิทยาลัยเชียงราย ยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ครบคัน พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ การเรียนภาคปฏิบัติที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้วยการเรียนที่เน้นการปฏิบัติเหมือนโลกการทำงานจริง เรียนรู้พร้อมคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการทำงานจริง

อาคารและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อสังคมคุณภาพ สร้างสรรค์ และปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันที่ดี เพื่อผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

ความอบอุ่นที่สร้างจากภายใน ส่งต่อให้นักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นที่จะเรียนรู้

บรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของทุกคนในรั้วสักทอง

เหนือไปกว่าอื่นใด ก็เราะอยากให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีความสุข และอยู่กับแบบครอบครัวในบ้านเดียวกัน

 

เพราะความใส่ใจ คือ พื้นฐานของการปลูกฝังองค์ความคิด สร้างบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ