วิทยาลัยเชียงราย

เอกสารสมัครเรียน

สนใจสมัครเรียน เอกสารสมัครเรียน

เอกสารที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาเป็นหลักฐานในการสมัครเรียน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

สำเนาใบผลการเรียน 5 เทอม (Transcript)

สำเนาใบผลการเรียน 5 เทอม (Transcript) 1 ฉบับ

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครเรียน

ชื่อเอกสาร  
ใบรับรองรายงานการตรวจสุขภาพ 148.23 KB ดาวน์โหลด »
ใบรับรองรายงานการตรวจสุขภาพ (สำหรับนักศึกษาพยาบาล) 352.41 KB ดาวน์โหลด »
ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)นำใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ INTERNET เป็นโมฆะ 159.42 KB ดาวน์โหลด »
โบรชัวร์วิทยาลัย 2623.26 KB ดาวน์โหลด »
[ตัวอย่าง] สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน 201.3 KB ดาวน์โหลด »
[ตัวอย่าง] สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน 233.33 KB ดาวน์โหลด »
[ตัวอย่าง] สำเนา ทะเบียนบ้านสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน 475.59 KB ดาวน์โหลด »
[ตัวอย่าง] สำเนา ใบปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ สำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน (เฉพาะระดับ "ปริญญาโท" และ "ประกาศนียบัตรบัณฑิต") 351.97 KB ดาวน์โหลด »
[ตัวอย่าง] หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน (เฉพาะระดับ "ปริญญาโท" และ "ประกาศนียบัตรบัณฑิต") 38.16 KB ดาวน์โหลด »
[ตัวอย่าง] สำเนา หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน (เฉพาะระดับ "ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาชีพครู") 201.99 KB ดาวน์โหลด »
ใบคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 72.27 KB ดาวน์โหลด »
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 100.84 KB ดาวน์โหลด »
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา 449.83 KB ดาวน์โหลด »
เอกสารภาพถ่ายบ้านพร้อมแผนที่บ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 101.95 KB ดาวน์โหลด »
แบบคำขอกู้ยืมนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 95.35 KB ดาวน์โหลด »
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนักศึกษา บิดา มารดา 49.48 KB ดาวน์โหลด »
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม บิดา และ มารดา 133.46 KB ดาวน์โหลด »