วิทยาลัยเชียงราย

เอกสารสมัครเรียน

สนใจสมัครเรียน เอกสารสมัครเรียน

เอกสารที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาเป็นหลักฐานในการสมัครเรียน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

สำเนาใบผลการเรียน 5 เทอม (Transcript)

สำเนาใบผลการเรียน 5 เทอม (Transcript) 1 ฉบับ

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครเรียน

ชื่อเอกสาร  
แบบฟอร์มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 253.24 KB ดาวน์โหลด »
ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)นำใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ INTERNET เป็นโมฆะ 159.42 KB ดาวน์โหลด »
ใบรับรองรายงานการตรวจสุขภาพ (สำหรับนักศึกษาพยาบาล) 352.41 KB ดาวน์โหลด »
ใบรับรองรายงานการตรวจสุขภาพ 148.23 KB ดาวน์โหลด »
ใบสมัครเรียนบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท หรือ ป.บัณฑิต) 83 KB ดาวน์โหลด »
ใบสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร 167.25 KB ดาวน์โหลด »
โบรชัวร์วิทยาลัย 625.63 KB ดาวน์โหลด »