บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงรายได้เริ่มจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเห็นว่าการศึกษาขั้นสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคุณภาพของนักวิชาการ นักวิชาชีพ อาจารย์ ครู ตลอดจนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ ในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสูง สามารนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยเชียงราย เนื่องจากเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชากรของอาเซียน โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล”

+ ดูเพิ่มเติม


วิชาชีพครู
วิชาชีพครู

วิชาชีพครู - 1 ปี 6 เดือน

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจครู จากหน่วยงานต้นสังกัด
• มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
• มีสัญญาจ้างการเป็นครู
• มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน


หลักสูตรนี้เรียนจบภายใน 2 เทอม และเทอมสุดท้าย ครูจะได้ฝึกสอนในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่รับครูฝึกสอนและอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้ครูมีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ วิชาความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู จิตวิทยาสำหรับครู และการพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการสอนอีกด้วย เมื่อจบหลักสูตรนี้ ครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากคุรุสภา ที่วิทยาลัยนเชียงราย เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศไทย เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม การเข้าร่วมการบริการชุมชน และการร่วมงานประเพณีไทยต่างๆ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต - 2 ปี

สาขาการบริหารการศึกษา

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - 2 ปี

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี