คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเชียงรายโดยแนวคิดของ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสและ พัฒนาพื้นฐานการศึกษาให้แก่ชาวเชียงรายและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยเชียงรายและได้รับ อนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครบรอบ 60 ปีของการครองราชย์ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระจริยาวัตรและ พระปณิธานที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดี ได้นำ เรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขอความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อ ดำเนินการสอนทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี

+ ดูเพิ่มเติม


พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 4 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 16-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
• น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
• รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

อาชีพที่รองรับ
• พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
• พยาบาลวชิาชีพประจา สถานประกอบการเช่น โรงเรียน บริษัท โรงงาน เป็นต้น
• ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• สามารถศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิตศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) - 1 ปี

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรมแกรม ทั้งสายวิทย์-และสายศิลป์)
• หรือเทียบเท่าตามหลกัสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
• น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยเชียงราย เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเร็ว เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้

ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยร่วมกับพยาบาล และเนื่องจากผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้ช่วยพยาบาลจึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย และช่วยในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย อันเป็นกระบวนการสำคัญหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์มาแล้ว จึงนับว่าผู้ช่วยพยาบาลมีส่วนสำคัญในการจัดการที่ดีต่อผู้ป่วย