คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเชียงรายโดยแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาส และพัฒนาพื้นฐานการศึกษาให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยเชียงรายและได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวโรกาสครบรอบ 60 ปีของการครองราชย์ที่พระองค์ท่านทรงมีพระจริยวัตรและพระปณิธานที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขอความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อดำเนินการสอนทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยในการประชุมสภาวิทยาลัยเชียงรายครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549

+ ดูเพิ่มเติม


พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 4 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์)
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
• น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
• รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

อาชีพที่รองรับ
• พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
• พยาบาลวชิาชีพประจา สถานประกอบการเช่น โรงเรียน บริษัท โรงงาน เป็นต้น
• ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• สามารถศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิตศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) - 1 ปี

ภาคพิเศษ (เรียนวันศุกร์-อาทิตย์)
• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
• หรือเทียบเท่าตามหลกัสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
• น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยเชียงราย เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเร็ว เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้

ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยร่วมกับพยาบาล และเนื่องจากผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้ช่วยพยาบาลจึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย และช่วยในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย อันเป็นกระบวนการสำคัญหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์มาแล้ว จึงนับว่าผู้ช่วยพยาบาลมีส่วนสำคัญในการจัดการที่ดีต่อผู้ป่วย