วิทยาลัยเชียงราย

ทุนการศึกษา

สนใจสมัครเรียน ทุนการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทุนสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 5,000 บาท/เทอม (เงินสด) สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป

คณะบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์
ทุนแรกเข้า สมัครและยืนยันสิทธิ์ 1,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์
ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 1 ทุน) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรมากกว่า 3.50 

คณะบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์
ทุนเรียนดี ลดค่าเทอม 5,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงเป็นอันดับ 5% แรกของจำนวนนักศึกษาในรุ่นและต้องมีผลการเรียนมากกว่า 3.25 ในเทอมก่อนหน้า

คณะแพทย์ตะวันออก
ทุนแรกเข้า สมัครและยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท


ทุนการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2561

ชื่อทุนการศึกษา รายละเอียดทุน คณะที่เข้าร่วมโครงการ
ทุนสักทอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเชียงราย ที่เข้าสอบชิงทุนเรียนดี
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของแต่ละคณะ จะได้รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
• คณะสาธารณสุขศาสตร์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
ทุนกาสะลอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ต้องการสมัครสอบตรง เพื่อจองสิทธ์เข้าศึกษาล่วงหน้า
ผู้ที่มีคะแนนสอบผ่านสูงสุด 5 อันดับแรก ของแต่ละคณะ จะได้รับส่วนลดค่าเทอม เทอมแรก 50% 
• คณะแพทย์ตะวันออก
• คณะสาธารณสุขศาสตร์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
โปรโมชั่น "สอบตรง" สำหรับผู้ที่สมัครสอบตรง ที่มีคะแนนสอบผ่าน และยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน
จะได้รับส่วนลดค่าเทอมเทอมแรก
• สอบตรง รอบที่ 1: รับส่วนลดค่าเทอมเทอมแรก 20% 
• สอบตรง รอบที่ 2: รับส่วนลดค่าเทอมเทอมแรก 15% 
• สอบตรง รอบที่ 3: รับส่วนลดค่าเทอมเทอมแรก 10% 
• สอบตรง รอบที่ 4: รับส่วนลดค่าเทอมเทอมแรก 5%
(ชำระเงินเมื่อทำการมอบตัวเข้าเรียน)
• คณะแพทย์ตะวันออก
• คณะสาธารณสุขศาสตร์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ