วิทยาลัยเชียงราย

ทุนการศึกษา

สนใจสมัครเรียน ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 

คณะแพทย์ตะวันออก
1. ทุนแรกเข้า สมัคร 1,000 บาท และยืนยันสิทธิ์ 5,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. ทุนแรกเข้า สมัคร 500 บาท และยืนยันสิทธิ์ 1,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

2. ทุนสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 5,000 บาท/เทอม (เงินสด) สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

1. สาขาการบัญชี ทุนแรกเข้า สมัคร 500 บาท และยืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 ภาคปกติ จำนวน 5,000 บาท บุคคลภายนอก

2. สาขาการบัญชี ทุนแรกเข้า สมัครและยืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1  ภาคปกติ จำนวน 13,000(50%) บาท / ภาคพิเศษ จำนวน  14,000 บาท เฉพาะนักศึกษา K-TECH

3. สาขาการตลาด ทุนแรกเข้า สมัคร 500 บาท และยืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 ภาคปกติ  จำนวน 5,000 บาท บุคคลภายนอก

4. สาขาการตลาด ทุนแรกเข้า สมัครและยืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1  ภาคปกติ จำนวน 13,000(50%) บาท / ภาคพิเศษ จำนวน  14,000 บาท เฉพาะนักศึกษา K-TECH

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. สาขาการไฟฟ้า / สาขาเครื่องกล ทุนแรกเข้า สมัคร 500 บาท และยืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 ภาคปกติ  จำนวน 5,000 บาท บุคคลภายนอก

2. สาขาการไฟฟ้า / สาขาเครื่องกล ทุนแรกเข้า สมัคร 500 บาท และยืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท ลดค่าเทอมภาคการเรียนที่ 1 ภาคปกติ จำนวน 5,000 บาท / ภาคพิเศษ จำนวน 12,500(50%) บาท เฉพาะนักศึกษา K-TECH