คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปริญญาตรี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - 4 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.

อาชีพที่รองรับ
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิชาการสุขาภิบาล
• นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
• นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย
• เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข
• เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข
• อาจารย์


• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
• มีการเรียนแบบ Buddy Learning “เพื่อนจบเราจบ”ช่วยให้นักศึกษาสำเร็จไปด้วยกันทั่งรุ่น
• มีการฝึกปฏิบัติจริงทุกเทอม ฝึกงานจริงที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
• จบมาได้รับวุฒิตรงสายงาน (ส.บ.) ซึ่งเอื้อต่อการสอบบรรจุเข้ารับราชได้

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) ส.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
ค่าเทอม 35,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 35,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย