วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม

โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม

โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเชียงราย