วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม

โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม

โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเชียงราย