วิทยาลัยเชียงราย

Application Document

Admission Application Document

Copied ID Card

Copied ID Card 1 copied

Copied Register House

Copied Register House 1 copied

Copied Transcript

Copied Transcript 1 copied

Straight Photo 1 inch

Straight Photo 1 inch 3 photos

 
Document Name  
Health Check Report
148.23 KB Download »
148.23 KB Download »
Health Check Report (Faculty of Nursing)
352.41 KB Download »
352.41 KB Download »
Payment Notification (Teller Payment)นำใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ INTERNET เป็นโมฆะ
159.42 KB Download »
159.42 KB Download »
College Brochure
2623.26 KB Download »
2623.26 KB Download »
[ตัวอย่าง] สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน 201.3 KB Download »
[ตัวอย่าง] สำเนา ทะเบียนบ้านสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน
233.33 KB Download »
233.33 KB Download »
[ตัวอย่าง] สำเนา ใบผลการเรียน (Transcript)สำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน
475.59 KB Download »
475.59 KB Download »
[ตัวอย่าง] สำเนา ใบปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน (เฉพาะระดับ "ปริญญาโท" และ "ประกาศนียบัตรบัณฑิต")
351.97 KB Download »
351.97 KB Download »
[ตัวอย่าง] หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน (เฉพาะระดับ "ปริญญาโท" และ "ประกาศนียบัตรบัณฑิต") 38.16 KB Download »
[ตัวอย่าง] สำเนา หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับใช้เป็น "ตัวอย่าง" รูปแบบไฟล์ในการอัพโหลดเอกสารสมัครเรียน (เฉพาะระดับ "ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาชีพครู")
201.99 KB Download »
201.99 KB Download »
ใบคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 72.27 KB Download »
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
100.84 KB Download »
100.84 KB Download »
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา
449.83 KB Download »
449.83 KB Download »
เอกสารภาพถ่ายบ้านพร้อมแผนที่บ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
101.95 KB Download »
101.95 KB Download »