วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

รับสมัคร ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน รับสมัคร ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ 1.เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดี หรือคณบดี
2.มีประสบการณ์ในบริหารงาน
3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
ค่าตอบแทน 20,000-50,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
2. มีสัญชาติไทย
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
6.ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
7.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. บริหารงานภายในองค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด
2 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
10.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
เปิดรับสมัคร 2562