วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนวและประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนวและประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีความสามารถในการออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. มีความรู้สามารถทางด้านงานแนะแนว และประชาสัมพันธ์
2. มีอัธยาศัยดี และกล้าแสดงออก
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
4.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
อื่นๆ 2567
เปิดรับสมัคร 2567