วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 อัตรา
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา 1.จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
2.จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิิจ

(อัตราเงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท)
ประสบการณ์ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
- สามารถร่วมงานกับผู้ร่วมงานได้ดี
- หากมีประสบการณ์งานด้านธุรการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารสมัครงาน 1.ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.ในรับรองแพทย์ซื่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ) จำนวน 1 ฉบับบ
7.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากนหน่วยงาน (ถ้ามี)
8.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสัดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9.สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
11.แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Portfolio หรือ Resume
เปิดรับสมัคร 2566