วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประสบการณ์ 1.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2.เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3.มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
3.ไม่จำกัดเพศ
4.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
7.ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
8.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9.ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
10.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติดชนิดให้โทษ หรือป่วยในระยะที่แพทย์ให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ประกาศรับ
11.สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
12.มีความรู้และความเข้าใจในภาระงานของบุคคล
13.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.สรรหากำลังพล
2.ตรวจสอบและทำรายงานข้อมูลการมาปฏิบัติงาน
3.งานด้านประกันสังคม
4.งานด้านฝึกอบรม พัฒนา
5..หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของทางวิทยาลัยเชียงราย
เปิดรับสมัคร 2565