วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

รับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานซ่อมบำรุง

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน รับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานซ่อมบำรุง
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญาตรี ทุกสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เพศชาย
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
หน้าที่รับผิดชอบ - ซ่อมแซมและการดูแลรักษาบำรุง, วัสดุ,อุปกรณ์, เครื่องใช้ต่างๆภายในองค์กร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
-ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
-ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
-หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
-สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
อื่นๆ กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
"วิทยาลัยเชียงราย" 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-170-331-2