วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2.ช่วงอายุ 25-50 ปี
ประสบการณ์ 1.มีใบรับรองการฝึกอบรมจาก ปภ. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
2.เป็นบุคคลมีความขยัน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3.มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และไม่มีโรคประจำตัว
4.มีความตรงต่อเวลา
5.มีความรับผิดชอบ และวางแผนการทำงานได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์
3.เป็นผู้เลือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีความของศาลหรืออยู่ในกระบวนการสืบสวนของทางราชการ
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ตรวจตราและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มาติดต่องาน
2.ปฎิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
11. แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)
อื่นๆ 2566
เปิดรับสมัคร 2566