วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง Graphic Designer

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง Graphic Designer
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการทำงาน
นักศีกษาจบใหม่ยินดีพิจารณาผลงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
หน้าที่รับผิดชอบ - ออกแบบสิ่งพิมพ์ , Social Media
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator
- สามารถใช้ Premiere Pro หรือ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอพื้นฐาน
- ติตตามแทรนด์ต่างๆ บน Social Media อยู่เสมอ
- มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
เอกสารสมัครงาน หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
.3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
เปิดรับสมัคร 2563