วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์สาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร - มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี บริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
- (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นารเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
หน้าที่รับผิดชอบ - ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสาร สาระสังเขป และบันทึ ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
- ให้บริการยืม-คืน สืบค้น ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า รวมถึงจัดทำคู่มือการ ใช้งานห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ ของผู้ใช้บริการมากที่สุด
- ศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ และบุคลากรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรห้องสมุด
- หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถพิเศษ - เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความรู้และความเข้าใจในภาระงานของเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
- หากมีประสบการณ์งานบรรณารักษ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารสมัครงาน - ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ 1 ขนาดนิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปีจำนวน 1 รูป
- (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
วิธีการสมัคร กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด ส่งมาที่ Email: career@crc.ac.th

หรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ "วิทยาลัยเชียงราย"
199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-170-331-2
อื่นๆ 2565
เปิดรับสมัคร 2565