วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสำเร็จการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสำเร็จการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 
พิธีมอบเข็มสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2567
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 -  11:30 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

กําหนดการ
 
10.00 น.  เพลงบรรเลงเข้า ประธานในพิธีฯ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ เดินเข้าสู่ห้องประชุม
10.10 น.  ผู้สําเร็จการศึกษาเดินเข้าสู่พิธีการ
10.20 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา ใคร้ศรี ประธานโครงการ 
10.30 น. พิธีมอบเข็มสําเร็จการศึกษา
• จุดตะเกียงไนติงเกล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เงินทอง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
• มอบเข็มสําเร็จการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย
• ติดเข็มสําเร็จการศึกษาโดยผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณาจารย์ 
10.50 น. มอบเกียรติบัตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาดีเด่นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ด้านภาวะผู้นําและกิจกรรม และด้านมิตรภาพ
โดยประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ
10.55 น. กล่าวปัจฉิมโอวาทและแสดงความยินดีโดยประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ
11.05 น. ผู้สําเร็จการศึกษากล่าวคําปฏิญาณตนและกล่าวขอบคุณ
11.20 น.  เพลงบรรเลงออก
• ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ เดินออกจากห้องประชุม 
• ผู้สําเร็จการศึกษา เดินตามออกจากห้องประชุม
11.30 น. ผู้บริหารวิทยาลัยเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้สําเร็จ การศึกษาพร้อมกันที่บริเวณแสตน
สําหรับถ่ายภาพหมู่คณะ บริเวณลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน-ไทยเยอรมัน
 

 


ชมประมวลภาพได้ที่นี่