วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รายละเอียดการยืนกู้ กยศ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการยืนกู้ กยศ ปีการศึกษา 2567

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นกู้ กยศ. ให้เตรียมดอกสารปริ้นออกมากรอกแล้วส่งมาที่วิทยาลัยเชียงราย ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ถ้ามีต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ เอกสารที่ต้องส่งมาที่วิทยาลัย ดังนี้

1. แบบฟอร์มกู้ กยศ.(ปริ้นมากรอก)

2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน จะมี 2 แบบ ดังนี้ 
- กรณีไม่ได้ทำงานประจำ เช่น ค้าขาย เกษตรกร ไม่มีเงินเดือน (ให้ใช้เอกสารกยศ.102)  ให้ปริ้นมาผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองบิดา/มารดา/ผู้กู้ รวมเป็น 3 ฉบับ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้กู้

- กรณีผู้ปกครองทำงานประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนขอจากหน่วยงานผู้ปกครองนักศึกษา ไม่ต้องใช้เอกสารกยศ.102

3. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ตรงหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลปริ้นออกมา 3 แผ่น ให้ บิดา/มารดา/ผู้กู้ กรอกให้เรียบร้อย พร้อมกับเซ็นสำเนาบัตรประชาชน ทั้งบิดา/มารดา/ผู้กู้

4. หน้าสมุดบัญชีกรุงไทยของนักศึกษา 1 ฉบับ เซ็นสำเนาให้เรียบร้อย

*** ย้ำ!!! เอกสารทุกฉบับห้ามมีน้ำยาลบคำผิด ถ้ามีต้องปริ่นออกมาเขียนเอกสารใบนั้นใหม่***

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย นำส่งทางไปรษณีย์ มายัง วิทยาลัยเชียงราย  เลขที่ 199 หมู่  6 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000   (ส่งเอกสารการยืนกู้ กยศ ปีการศึกษา 2567)

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ลิงค์ http://www.crc.ac.th/th/admission/application-document

ตัวอย่างการกรอกเอกสารการยืนกู้ กยศ

1.ตัวอย่างหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลนักศึกษา

 

2. ตัวอย่างหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลมารดา

3.ตัวอย่างหน้งสือยินยอมเปิดข้อมูลบิดา

 

4.ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน