วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วิทยาลัยเชียงราย จัดการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

วิทยาลัยเชียงราย จัดการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

 วิทยาลัยเชียงราย


ร่วมด้วย วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566

ณ อาคารปฏิบัติการเรียนรู้เสมือนจริง วิทยาลัยเชียงราย

 

กำหนดการ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - นักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวดลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.  - พิธีเปิดงานการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

๐๙.๒๐ - ๐๙.๕๐ น. - เปิดคลิปสื่อ ประเภท TikTok พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอแนวคิดการจัดทำ

๐๙.๕๐ – ๑๐.๔๐ น. - เปิดคลิปสื่อ ประเภทคลิปสั้น พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอ

๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ น. - พักเบรก

๑๐.๕๐ – ๑๑.๒๐ น.  - มอบรางวัลสำหรับการจัดทำสื่อประเภทคลิปสั้น TikTok และประเภทคลิปสั้น
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๐ น.  - พิธีปิดงานการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์


ผลการตัดสินการประกวด คลิปวิดีโอสั้น และคลิป Tik Tok

ภายใต้ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด” โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น


 

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน อย่าลอง วิทยาลัยเชียงราย
ชื่อทีม Youth power
นายสุรเดช รุ่งโรจน์ประชาชื่น, นางสาวสิริยากร แสงมูล, นางสาวณัฐชยา สาหล้า, นางสาวเทียนศิริ ละม้าย, นางสาวณัฐวดี เขม้นกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิตติทัต  ท่านทา


รองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อผลงาน ใช้ชีวิตให้คุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อทีม me with me
นางสาวอาเมอะ เชอหมื่อ


รองชนะเลิศอันดับ 2 

 ชื่อผลงาน ลองพัง วิทยาลัยเชียงราย
ชื่อทีม The first
นางสาวสุชาดา สุวรรณสิทธิ์, นางสาวสุชาวดี อุบลศรี, นางสาวนวลอนงค์ ชุมภู


รางวัลชมเชย อันดับ 1

ชื่อผลงาน เวฟ(Vape) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อทีม นักศึกษาพยายาม
นายจักรพรรดิ  บั้งเงิน, นางสาวธนัฏฐ์ญาดา สายสุภา, นางสาวณัฐิดา เหมทานนท์, นางสาวสุวิชญา เที่ยงน้อย, นาย ภูริณัฐ วันดี


รางวัลชมเชย อันดับ 2

 ชื่อผลงาน วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด วิทยาลัยเชียงราย
ชื่อทีม power five girls
นางสาวธนพร กิตติฐิติธนวัฒน์, นางสาวธัญญลักษณ์ สมศรี, นางสาวธัญลักษณ์ พรมสุนทา, นางสาวธิญาดา แก้วพิลา, นางสาวธัญสมร ลำจวน


ผลการตัดสิน การประกวด คลิปวิดีโอสั้น และคลิป Tik Tok ภายใต้
หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด” โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทคลิป Tik Tok


 

รางวัลชนะเลิศ


ชื่อผลงาน  ยาเสพติด มีแต่โทษ อย่าคิดลอง! วิทยาลัยเชียงราย
นางสาวอรดี อัตตะแจ่มใส, นายศุภโชค แก้ววังปวน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐวรา เชื้อหมอ


รองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อผลงาน ไม่ลอง ไม่เสพ ไม่ติด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อทีม Camp&Pleng 
นางสาวศิลป์ศุภา เทพกุล, นางสาวกัญญาณัฐ ร่างใหญ่


รองชนะเลิศอันดับ 2 

ชื่อผลงาน ต่อต้านยาเสพติด  วิทยาลัยเชียงราย
ชื่อทีม มิตรภาพคือลาบก้อย
นายพีรภัทร ทวีกุล, นางสาวเปรมิกา ธรรมจุฒา, นางสาวจริยาวดี ระหงส์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธานัท นิตย์คำหาญ


รางวัลชมเชย อันดับ 1

ชื่อผลงาน  ยาเสพติด วิทยาลัยเชียงราย
ชื่อทีม Same name
นางสาวอริสา มะโน, นางสาวอักษราภา อุดเต็น 


รางวัลชมเชยอันดับ 2

ชื่อผลงาน เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านกับบุหรี่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อทีม Nurse สวย (sing)
นาย ฐิติศักดิ์ จันทร์สม, นางสาวพิมพ์ชนก  ขันทะวงศ์, นางสาวเบญจมาศ  สายใจ


ชมประมวลภาพได้ที่นี่