วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วิทยาลัยเชียงราย ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา

วิทยาลัยเชียงราย ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา

ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยเชียงราย
วันอังคาร ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
เวลา 08.15 - 12.00 น.

วิทยาลัยเชียงราย เรามุ่งหวังให้บัณฑิตนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพ มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มคุณค่าต่อตนเอง เป็นหลักเกื้อหนุนสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม" จากเริ่มแรก วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จวบจนปัจจุบันเราได้สร้างบัณฑิตไปมากกว่าหมื่นคน
และจะพัฒนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ

วิทยาลัยเชียงรายได้จัดพิธีไหว้ศาลพ่อปู่น้อย ศาลพระภูมิ พระวิษณุ พระพรหม เพื่อเป็นศิริมงคลในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยเชียงรายและเป็นขวัญกำลังใจ
ให้กับบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเชียงรายทุกคน


ช่วงที่ 1 เวลา 08.15 น.  - 10.00 น. 

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ภายในวิทยาลัยเชียงราย

  • พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่น้อย อธิการบดี พร้อมรองอธิการบดี เปลี่ยนเครื่องบวงสรวง (มาลัยเจ็ดสีเจ็ดศอก ผ้าแพรเจ็ดสี) 
  • พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พระพรหม และพระวิษณุกรรม อธิการบดี พร้อมรองอธิการบดี เปลี่ยนเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ (มาลัยเจ็ดสีเจ็ดศอก ผ้าแพรเจ็ดสี)

 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

ช่วงที่ 2 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. 

วิทยาลัยเชียงรายได้จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเจิมป้ายอาคาร Simulation Building
อาคารฝึกปฏิบัติเสมือนจริง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายโดย ผศ.ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย (ประธานในพิธี)
ในการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในการทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเพล ถวายสังฆทาน กรวดน้ำ
เพื่อเป็นสิริมงคลในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยเชียงราย

 
ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 

ช่วงที่ 3 เวลา 11.00 - 12.00 น. 

สักการะพระธาตุดอยจอมทอง  วัดพระธาตุดอยจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(ซึ่งใช้ตัวพระธาตุมาเป็น ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเชียงราย) 
โดยพิธีสักการะพระธาตุดอยจอมทอง 

  • ตัวแทนนักศึกษานำสวดมนต์ไหว้พระ คณะผู้บริหารถวายสังฆทาน และหลอดไฟ แด่พระสงฆ์
  • พระสงค์นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษารหัส 66 เดินเวียนรอบพระธาตุดอยจอมทอง 3 รอบ และห่มผ้าพระธาตุ
  • พระสงฆ์ให้พร เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยเชียงราย ประจำปี 2566

 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่