วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบรางวัลดีเด่น

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบรางวัลดีเด่น

วันที่ 8 กันยายน 2565 
วิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ 
โดย ผศ.ดร.อินทร์  จันทร์เจริญ อธิการบดี วิทยาลัยเชียงราย ร่วมด้วย รองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเชียงราย
เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม