วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

        ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565  ในวันที่ 8 เมษายน 2565  และ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในหัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศทั้งแบบ onsite และ online รวมทั้งสิ้น 130 คน

    ประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่

  •   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวัดและคุณลักษณะที่สำคัญของการวัด

  •  การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของเครื่องมือที่พัฒนาใหม่

   นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพด้วยตนเองต่อไป