วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ประกาศวิทยาลัยเชียงราย รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ระบบสอบตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเชียงราย รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ระบบสอบตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์