วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564     พร้อมกันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. ได้มีพิธีเปิด โดย ดร.พัชรินทร์  เงินทอง คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ผศ. ดร.วีรพันธ์  ศิริฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดงานและตอนรับผู้เข้าร่วมอบรมก่อนการเข้าเนื้อหา การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนฯ  ณ ห้อง 9101 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย