วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม การประชุมวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2564 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ”

การประชุมวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2564 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ”

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

​วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2564 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ” จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยกับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัย