วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงรายและพัฒนาคุณภาพด้านบริการและวิชาการแก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย การลงนามเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายได้รับการสนับสนุนในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จากทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แก่นักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี ด้วยดีเสมอมา