วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง รับมือซึมเศร้าอย่างเข้าใจ : ทิศทาง ความท้าทาย และทางออกของการพยาบาล

การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง รับมือซึมเศร้าอย่างเข้าใจ : ทิศทาง ความท้าทาย และทางออกของการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

จัดประชุมวิชาการ

เรื่อง รับมือซึมเศร้าอย่างเข้าใจ : ทิศทาง ความท้าทาย และทางออกของการพยาบาล

วันที่ 30-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  จ. เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จันทร์เจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร นุชสุธรรม ประธานโครงการ กล่าวรายงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศวินี  ตันกุริมาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรบรรยาย เรื่อง ฉันจะ....เศร้าไหม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร นุชสุธรรม และอาจารย์พรปวีณ์ แก้วมั่งเมือง 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

วิทยากรบรรยาย เรื่อง สื่อโซเชียลกับการเกิดภาวะซึมเศร้า


อาจารย์พัชราวรรณ แก้วกันทะ และทีมอาจารย์กลุ่มการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

นำอภิปราย เรื่อง เข้าใจ  รับมือ และรับฟังด้วยหัวใจ


คุณพศิน อินทรวงศ์ นักพูดและนักเขียน คอลัมนิสต์

วิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตสบาย กายสงบ ช่วยลดเศร้า


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การดูแลช่วยเหลือและส่งต่อผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า


ตัวแทนศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมคณาจารย์


คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน 


ภาพบรรยากาศ

 

Download ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วม