วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ประกาศจากสภาการพยาบาล เรื่องการรับรองสถาบันการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

จากสภาการพยาบาลสูงสุดเป็นจำนวน 5 ปี 


สถาบันการศึกษาที่ทำการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
(สถาบันที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว) Link