วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต

3 ก.พ. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต