วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันสอบกลางภาค 2/2562

23 ธ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

สอบกลางภาค 2/2562 

วันจันทร์ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562