วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา

วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา

โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต

11 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.