วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันสอบกลางภาค

สอบกลางภาค 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562

19 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562