วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

24 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

ปฎิทินการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 วันเปิดภาคการศึกษา สำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้้นปีที่ 1
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตรพร้อมรายงานตัว 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 และชำระค่าลงทะเบียน

วันพุธที่ 26 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 2 -5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

  และลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 2 -5
วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 2 - 5 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562

วันแรกของการเพิ่ม/การถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ "W" และได้รับคืนค่าหน่วยกิต

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า วันสุดท้ายการเพิ่ม /การเพิกถอน/ การเปลี่ยนกลุ่มวิชา

โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ "W" และได้รับคืนค่าหน่วยกิต

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันแรกการเพิกถอน โดยบันทึกสัญลักษณ์ "W" และไม่ได้รับคืนค่าหน่วยกิต
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศีกษา
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค
วันพฤหัสบดีที่ 1         สิงหาคม 2562 พิธีไหว้ครู
วันเสาร์ที่3 - วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 วันเปิดโลกกิจกรรมและกิจกรรมรับน้อง
วันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 วันสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ 26 -วันศุกร์ที่ 30  สิงหาคม 2562

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

ส่งเอกสารขอจบการศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ "W" และ

ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 วันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ 21-วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 วันสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 วันปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562