วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

24 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันเปิดภาคการศึกษา สำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตรพร้อมรายงานตัว ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562