วิทยาลัยเชียงราย

Calendar

About Us Calendar

24 Jun , 8.00 - 16.00 hr ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1/2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 26 Jun , 8.00 - 16.00 hr นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 2-4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 26 มิย - 28 มิย 62 01 Jul , 8.00 - 16.00 hr วันเปิดภาคการศึกษา 1/2562 สำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-5 01 Jul , 8.00 - 16.00 hr นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปที่ 2-5 ขำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 1 กค - 5 กค 62 08 Jul , 8.00 - 16.00 hr วันแรกขอการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา 15 Jul , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า 23 Jul , 8.00 - 16.00 hr วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา 29 Jul , 8.00 - 16.00 hr วันแรกการเพิกถอน 30 Jul , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 01 Aug , 8.00 - 16.00 hr พิธีไหว้ครู 03 Aug , 8.00 - 16.00 hr วันเปิดโลกกิจกรรมและกิจกรรมรับน้อง วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 19 Aug , 8.00 - 16.00 hr วันสอบกลางภาค สอบกลางภาค 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562 26 Aug , 8.00 - 16.00 hr ส่งเอกสารขอจบการศึกษา 20 Sep , 8.00 - 16.00 hr ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค 23 Sep , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา 30 Sep , 8.00 - 16.00 hr ส่งข้อสอบปลายภาค 21 Oct , 8.00 - 16.00 hr วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2562 30 Oct , 8.00 - 16.00 hr วันปิดภาคการศึกษา 1/2562 30 Oct , 8.00 - 16.00 hr นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 1-5 พบอาจารย์ที่่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2562 04 Nov , 8.00 - 16.00 hr นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปี 1 -5 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 04 Nov , 8.00 - 16.00 hr วันเปิดภาคการศึกษา 2/2562 11 Nov , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 11 Nov , 8.00 - 16.00 hr วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 18 Nov , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 19 Nov , 8.00 - 16.00 hr วันแรกการเพิกถอน โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 26 Nov , 8.00 - 16.00 hr วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา 11 Dec , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 2/2562 23 Dec , 8.00 - 16.00 hr วันสอบกลางภาค 2/2562 06 Jan , 8.00 - 16.00 hr นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา 31 Jan , 8.00 - 16.00 hr ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค 03 Feb , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 03 Feb , 8.00 - 16.00 hr วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 27 Apr , 8.00 - 23.30 hr ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ 15 Jun , 8.00 - 16.00 hr ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 06 May , 8.00 - 16.00 hr ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 15 Dec , 8.00 - 16.00 hr ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565