วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยเชียงราย

"เพราะความใส่ใจ" คือ พื้นฐานของการปลูกฝังองค์ความคิด สร้างบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

ด้วยบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น อาจารย์ผู้สอนใกล้ชิดนักศึกษาเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงส่งผลให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ร่มสักทอง

เรามุ่งหวังให้บัณฑิตนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพ มีความเจริญก้าวหน้า เพิ่มคุณค่าต่อตนเอง เป็นหลักเกื้อหนุนสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน