คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565


ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 

ในหัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

    ระยะที่ 2 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

            โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งแบบ onsite และ online รวมทั้งสิ้น 120 คน 

       ในระยะที่ 2 นี้นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อความ (item analysis) และประเภทของการตรวจสอบความตรง (validation) อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกการพัฒนาเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อความตามกระบวนการพัฒนาเครื่องมืออย่างหลากหลาย