คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ผลงานคณะ

Faculty of Nursing ผลงานคณะ

1. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิราภรณ์ นันท์ชัย และ นางสาวนันทิชา ไชยยะเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนวัตกรรรม "เต้านมมหัศจรรย์" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง 'ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ" ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เครดิตภาพ: อ.จุฑามาศ กิติศรี

2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้ส่งนวัตกรรมทางการพยาบาล เข้าประกวดในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง 'ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ" ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่ 

  • เต้านมมหัศจรรย์ นักศึกษา นางสาวนันทิชา ไชยยะ อาจารย์จิราภรณ์ นันทชัย 
  • ล้อสระผมเคลื่อนที่ นักศึกษานางสาวภัทรวดี ธุวะคำ อาจารย์ พรรณี ไชยวงศ์ 
  • ไม้เท้า 3 ส นักศึกษานางสาวจินนัดดา ดอนมูล อาจารย์ดุษฎี ก้อนอาทร

3. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เข้าร่วมงานวันไตโลก จัดโดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เครดิตภาพ อ.ประทับจิต บุญสร้อย

4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเชียงรายได้จัดกิจกรรมการบรรยายวิชาการพิเศษ เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระบบทางเดินอาหาร โดย รศ.พญ. สุพัตรา โลห์สิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แก่ นศ ชั้นปีที่ 2และ3 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

5. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเชียงราย นำทีมโดย อาจารย์นฏกร อิตุพร อาจารย์พรพิมล กรกฏกำจร และคุณ ภิญดา จิตศรัทธา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
"นาฏยปรีดิยานันท์" กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร ในการแสดงสถาบันชุด “วิถีถิ่นล้านนาฅนเชียงราย”
เครดิตภาพ: อ.พรพิมล กรกฏกำจร

6. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิราภรณ์ นันท์ชัย น.ส. ธิติสุดา เมืองแก้วและ น.ส.ธัญพร จำปา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรรม "เต้านมมหัศจรรย"์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช)
เครดิตภาพ: อ.จุฑามาศ กิติศรี

7. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย โดยอาจารย์จิราภรณ์ นันท์ชัย น.ส. ธิติสุดา เมืองแก้วและ น.ส.ธัญพร จำปา ได้จัดบูธแสดงนวัตกรรรม เต้านมมหัศจรรย์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช) โดยนวัตกรรรมที่จัดแสดงได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา สถาบันและหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก 
เครดิตภาพ: อ.จุฑามาศ กิติศรี

8. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์จิราภรณ์ นันท์ชัย นางสาวธิติสุดา เมืองแก้วและนางสาวธัญพร จำปา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้นำเอาสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน "นวัตกรรม เต้านมมหัศจรรย์" เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา (สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข) ชื่อผลงาน เรื่อง นวัตกรรม เต้านมมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช)
เครดิตภาพ: อ.จุฑามาศ กิติศรี

9. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เข้ารับการปฐมนิเทศในรายวิชาฝึกปฏิบัติิการเชิงวิชาชีพและบริหาร ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา จ.เชียงใหม่ โดยมี อ.นพ.นพพร นิวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเทพปัญญา และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เครดิตภาพ:  Raynu Moonkeaw

10. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา เจนใจ และนางสาวพุทธชาด วงษา เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายอาจารย์ประทับจิต บุญสร้อย และอาจารย์ไพโรจน์ อุตศรี เป็นตัวแทนในการส่งมอบทุนให้แก่นักศึกษา

11. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเชียงรายร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำทีมโดย ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ดร.จินตนา จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ต้อนรับทีมงานก้าวและสมทบทุนในโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ณ วัดร่องขุ่น และอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
เครดิต: อ.วิชยา, อ.ณัฐวรรณ และเพจก้าว

12. อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ " นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 " ระหว่างวันที่ 30 พย - 1 ธ.ค.2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการนำเสนอครั้งนี้ อาจารย์วรรณิตา สอนกองแดง ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลนำเสนอปากเปล่าดีเด่นอีกด้วย

13. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 วิทยาลัยเชียงราย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม ในโครงการ "สานพลัง สร้างการเรียนรู้มุ่งสู่สุขภาวะ" โดยมีอาจารย์จุฑามาศ กิติศรี อาจารย์ตุนท์
ชมชื่น ร่วมเป็นวิทยากรผู้วิพากษ์งานวิจัย รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมออกบูธนำเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้ด้วย
เครดิตภาพ: อ.จุฑามาศ กิติศรี

14. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย โดยฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ ได้จัดโครงการสานต่อพัฒนานักวิจัยประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ " การิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Method Research in Health Science)" ณ ห้องเรียน 9503 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

15. เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดการนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมในรายวิชาโครงการทางการพยาบาล (Nursing Project) โดยทางคณะฯได้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4:0 ยุคแห่งนวัตกรรม
เครดิตภาพ: อ.ประทับจิต บุญสร้อย

16. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำทีมโดยอาจารย์อ้อฤทัย ธนะคำมา อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว อาจารย์เพ็ญนภา ตาจิตต์ และอาจารย์ศลิษาโกดยี่ พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 2559 เข้าค่ายจริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม มีความพร้อมและความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์

17. เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเชียงราย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "ต๋ามฮีตตวยฮอย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมอนุรักษ์สืบทอด และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและล้านนา ผ่านการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิชาการเชิงกิจกรรม โดยโครงการประกอบไปด้วย 1.กิจกรรมงดเหล้า ปลอดบุหรี่ มีการให้ความรู้และการจัดทำโปสเตอร์รณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ 2. กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสันมะนะ จ.เชียงราย

18. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนายศตคุณ เสาร์สุวรรณ และนางสาววิราวรรณ อิ่นคำ เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.อ้อฤทัย ธนะคำมา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ไพโรจน์ อุตศรี และอ.สุรทิน เครือนพรัตน์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบทุนให้แก่นักศึกษา

19. คณะพยาบาลศาตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย
เครดิตภาพ: อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว

20. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเชียงรายระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีอธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.จินตนา จันทร์เจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเชียงราย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ท่านรัฐวุฒิ สุขมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล และผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมลงนามในพิธีในครั้งนี้

21. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรม Big cleaning day ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกต่อการนำไปใช้งานและติดเป็นนิสัย

22. สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำทีมโดย อ.อ้อฤทัย ธนะคำมา อ.พัชรินทร์ คำแก่น อ.กัณนิรินทร์ ศรีบุญเรือง อ.นัทวรรณ พินิจสุวรรณ และอ.วรวรรณ โม่งจันทร์ ได้ศึกษาดูงานองค์กรนักศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

23. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเชียงราย ร่วมกับชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรม "CRC Walk & Run เดิน -วิ่งให้ไกลจากยาเสพติด " และกิจกรรม "เดิน ปั่น เพื่อสุขภาพ"

24. เมื่อวันที่ 31มกราคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดงานประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ สานต่อสู่วิชาชีพพยาบาล" โดยมีรองศาสตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับเกียรติจากศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตนายกสภาการพยาบาล ปี 2549-2553 และคุณประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล อดีตที่ปรึกษากฎหมายสภาการพยาบาล เป็นวิทยากร
เครดิตภาพ: อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว