คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ "เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ" คณะพยาบาลศาสตร์ • 20 ตุลาคม 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ • 17 กรกฎาคม 2566 ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์ • 8 มิถุนายน 2566 เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่... คณะพยาบาลศาสตร์ • 16 มีนาคม 2566 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เยี่ยมชมหน่วยบำบัดทดแทนไต ณ โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลั... คณะพยาบาลศาสตร์ • 12 มกราคม 2566 วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร์ • 25 ตุลาคม 2565 เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงด้วยการสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพั... คณะพยาบาลศาสตร์ • 26 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... คณะพยาบาลศาสตร์ • 11 พ.ค. 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... คณะพยาบาลศาสตร์ • 8 เมษายน 2565 วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ • 21 ตุลาคม 2564 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ • 7 ตุลาคม 2564 วันพยาบาลสากล วันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ • 12 พ.ค. 2564 การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ • 20 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด ... คณะพยาบาลศาสตร์ • 1 สิงหาคม 2562